Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności (obowiązujące od 1.04.2021 r.)

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności (obowiązujące od 1.04.2021 r.)

Lp Grupy działalności Kod PKD Kat. ryzyka Stopy
procentowe składki (%)
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność  usługową A-01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53
3 Rybactwo A-03 5 1,47
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 11 3,06
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 9 2,53
6 Górnictwo rud metali B-07 10 2,80
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1,47
10 Produkcja napo­jów C-11 5 1,47
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 5 1,47
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 6 1,73
13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 8 2,26
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93
21 Produkcja wyrobów z gumy  i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1,73
23 Produkcja metali i wyrobów z metali C-24 8 2,26
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6 1,73
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47
27 Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1,47
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1,73
30 Produkcja mebli C-31 6 1,73
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 4 1,20
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4 1,20
41 Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy z wyłączeniem handlu  po­jazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy  oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20
45 Transport wodny H-50 5 1,47
46 Transport lotniczy H-51 3 0,93
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialne O, U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 2 0,67

Źródło:  załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 marca 2021 r. (poz.489).