Szkolenie okresowe BHP dla Służby BHP - odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Służba BHP odnowienie uprawnień Kurs ONLINE

Cena 450 zł 315 zł/ osoba

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania . Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet.
Ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

DURATION:
Czas trwania: 32h,
dowolny czas na ukończenie kursu,
test online: bez ograniczeń czasowych, wieloktotnego podejścia
ID:
SŁUŻBA BHP
Dostępne: 24h/7
Dokument zakupu: Faktura
Tryb kursu: Online - e-learning
Egzamin: Test online
Zaświadczenie: TAK
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Categories

okresowe , służba bhp

Szkolenie okresowe BHP pozwala odnowić uprawnienia zgodnie z 5 letnim czasookresem ich wygasania. Również absolwenci kierunków BHP, chcąc pracować w zawodzie powinni je ukończyć. Wygodna forma kursu przez Internet ułatwia pogodzenie codziennych obowiązków z możliwością zrealizowania szkolenia.

Udostępnione szkolenie dedykowane jest dla:

  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osób wykonujących zadania tej służby,
  • absolwentów kierunku BHP.

Gwarantujemy:

  • nowoczesne narzędzia nauki – platformę e-learningową i proste przejrzyste prezentacje szkoleniowe,
  • możliwość swobodnej pracy we własnym tempie – nieograniczona czasowo dostępność do kursu,
  • materiały dodatkowe – umożliwiające lepsze przygotowanie się do testu i dalszej pracy,
  • egzamin na koniec kursu – ale spokojnie masz nieograniczoną liczbę podejść oraz nielimitowany czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego – zaświadczenie zgodne z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Pracownicy służby BHP oraz osoby, które te zadania wykonują, dbają o to, żeby w danym zakładzie bezpieczeństwo i higiena pracy było na jak najwyższym poziomie. Kontrolują oni, czy przestrzegane są przez pracowników przepisy i zasady BHP. Wdrażają działania eliminujące lub przynajmniej minimalizujące określone zagrożenia oraz współpracują zarówno z pracodawcą, jak i z jednostkami zewnętrznymi. Jednakże i ta grupa zawodowa narażona jest na liczne zagrożenia i w związku z tym musi przejść odpowiednie szkolenia BHP. 

Obowiązek przeszkolenia każdego pracownika pod względem BHP spoczywa na barkach pracodawcy. Ma to na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na szkoleniu wstępnym oraz przekazanie nowych rozwiązań prawnych, technicznych i organizacyjnych. Szkolenia okresowe BHP, aby przyniosły oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyły wypadkowość w pracy, muszą być przeprowadzane regularnie. Dla pracowników służby BHP i osób wykonujących ich zadania, szkolenie okresowe BHP przeprowadza się co 5 lat (z wyjątkiem pierwszego, które powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia).

Ostatnio popularne stały się szkolenia BHP online. I nie wynika to jedynie z panującej pandemii, ale przede wszystkim z szeregu korzyści, jakie ze sobą kursy BHP online niosą. Szkolenia okresowe przez internet to przede wszystkim wygoda dla użytkownika. Kursant nie musi wychodzić z domu, aby ciążący na nim obowiązek wykonać. Dodatkowo kursy te są łatwe w obsłudze (składają się z modułów, które podzielone są na lekcje) oraz mają formę przejrzystej prezentacji  multimedialnej. A najważniejsze jest to, że są na bieżąco aktualizowane. W szczególności dla służby BHP kwestia ta jest istotna.

Po przerobieniu materiału zamieszczonego w szkoleniu BHP przez internet każdy uczestnik podchodzi do testu, który sprawdzi, w jakim stopniu przyswoili wiedzę. Tylko prawidłowo wypełnione testy BHP online będą podstawą do wystawienia ważnego zaświadczenia. 

Zapewniając odpowiednie szkolenie BHP swoim pracownikom, spełnią Państwo nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem ( tylko w polskiej wersji językowej )
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie  jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Uprawnienia BHP po studiach podyplomowych z zakresu BHP.

Czy ukończenie uczelni może być zaliczone jako okresowe szkolenie pracownika służby bhp?

Tak, w konkretnych przypadkach studia podyplomowe z zakresu bhp mogą być uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia okresowego dla pracownika służby bhp.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p., pierwsze szkolenie okresowe pracownik służby BHP musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

W sytuacji, gdy osoba – jest już pracownikiem służby BHP lub wykonuje zadania tej służby – ukończy studia podyplomowe z zakresu bhp, to szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp musi ukończyć najpóźniej w ciągu 5 lat od daty ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z § 17 r.s.b.h.p. ukończenie w okresie przywołanym powyżej (czyli w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku; § 15 ust. 4 r.s.b.h.p.) szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Podsumowując: jeśli studia podyplomowe obejmują w swoim programie program szkolenia okresowego pracowników służby bhp (Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby zawarty jest w części VII załącznika nr 1 do r.s.b.h.p.) to ukończenie studiów podyplomowych można uznać za równoznaczne z ukończeniem szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W takiej sytuacji pracownik będzie zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia okresowego.

0%
2830

Test egzaminacyjny BHP dla pracowników służby BHP

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Stres w pracy zalicza się do czynników:

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP:

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

W przypadku zapalenia się urządzenia elektrycznego powinno się go gasić:

Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

Mikroklimat gorący ocenia się wskaźnikiem:

Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być konstruowane i budowane w taki sposób, aby:

Jakie są podstawowe rodzaje szkoleń z zakresu BHP?

Komu podlega służba BHP?

Nauczyciele zatrudniani są na podstawie:

O urlop na poratowanie zdrowia może starać się nauczyciel, którego staż pracy w szkole wynosi co najmniej:

Your score is

0%

Exit

Skorzystaj z promocyjnej ceny  -30% !

Koszt szkolenia 450 zł

Cena promocyjna 315 zł

cena brutto ( podatek ZW )
Wartość merytoryczna szkolenia:
Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie ?8332651/ ?0
uzyskane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zgodnego z wytycznymi PIP.

Kup teraz