Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników OŚWIATY w języku angielskim

kurs bhp wstępny dla pracowników oświaty język angielski

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenia wstępne pracownicy oświaty i placówek opiekuńczo- wychowawczych powinni odbyć przed rozpoczęciem pracy, czyli już w chwili zatrudnienia.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: 24/h7 - online
wersja językowa: ENG
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 miesięcy

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – dla pracowników oświaty- ENG

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo- wychowawczych dostępne jest również w angielskiej wersji językowej. Kurs ten pozwoli zrozumieć obcokrajowcom podstawowe zasady BHP w danym miejscu pracy, procedury udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wiedza ta znacznie wpłynie na ich bezpieczeństwo podczas pracy.

Szkolenia te dostępne są na naszej platformie e-learningowej i zawierają materiały zgodne z polskimi normami prawnymi. Nowozatrudniona osoba z powodzeniem może wykonać je w domu w wolnym czasie. Co więcej, kurs ten może w każdym momencie zatrzymać bez obawy, że straci postępy w nauce. Jednakże, aby mieć pewność, że pracownik dostatecznie przyswoił wiedzę, na końcu szkolenia znajduje się test.

Szkolenie to kończy się egzaminem w formie testu. Składa się na niego 10 pytań jednokrotnego wyboru i można do niego przystąpić wielokrotnie. Uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą może wygenerować na stronie. Wzór karty mogą Państwo zobaczyć tutaj.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

  • osoby rozpoczynające pracę,

Szkolenie online – tryb zdalny – przez Internet:

  • szkolenie w formie prezentacji multimedialnej
  • szkolenie dostępne na platformie szkoleniowej ( e-learning )
  • czas na ukończenie szkolenia jest dowolny

Egzamin online – tryb zdalny:

  • forma egzaminu to test jednokrotnego wyboru – 10 pytań
  • czas trwania egzaminu jest nie ograniczony
  • wielokrotnego podejścia

Zaświadczenie – dostępne natychmiast:

  • zaświadczenie w wersji elektronicznej: dostępne bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu
  • zaświadczenie w wersji papierowej: dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych