Szkolenie BHP wstępne ONLINE dla pracowników OŚWIATY i placówek opiekuńczo wychowawczych

kurs bhp wstępny dla opiekunów w przedszkolach i żłobkach oraz dla pracowników oświaty j polski

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
opinie  ?8874191/ ?0
uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępny: online 24h/7
wersja językowa: PL, Lektor
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 12 mc
Wartość merytoryczna kursu:
 • to szkolenie poleca: 100% kursantów
 • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
 • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP
Lektor
Szkolenie z lektorem - język polski

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – dla pracowników oświaty i placówek opiekuńczo wychowawczych- PL

Szkolenia wstępne pracownicy oświaty i placówek opiekuńczo- wychowawczych powinni odbyć przed rozpoczęciem pracy, czyli już w chwili zatrudnienia. Jest to obowiązkowe i pracownicy nie mogą bez nich wykonywać swoich obowiązków. Kurs ten przeprowadzany jest zdalnie, czyli można go wykonać w najbardziej dogodnym czasie i miejscu.

Kurs wstępny umieszczony na naszej platformie e-learningowej składa się z przejrzystej i łatwej w obsłudze prezentacji multimedialnej, która została dodatkowo wzbogacona o głos lektorski. Materiały szkoleniowe spełniają ramowy program zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie to kończy się egzaminem w formie testu. Składa się na niego 10 pytań jednokrotnego wyboru i można do niego przystąpić wielokrotnie. Uczestnik szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą może wygenerować na stronie. Wzór karty mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • dyrektora szkoły
 • rektora uczelni wyższych
 • nauczyciela
 • pedagoga szkolnego
 • wychowawcy
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • nauczyciela akademickiego
 • wykładowcy na kursach
 • opiekuna w przedszkolu
 • opiekuna w żłobku
 • opiekuna w klubie dziecięcym
 • innych osób zatrudnionych w oświacie
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Karta szkolenia wstępnego dostępna jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Wartość merytoryczna kursu: szkolenie poleca: 100% kursantów ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Kup teraz