Szkolenie okresowe BHP pracodawców i osób kierujących personelem medycznym

Cena 164zł 98 zł/ osoba

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz kadry zarządzającej. Ważność 5 lat. W przypadku rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę obowiązek ten powstaje w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika.
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Pobierz wzór zaświadczenia BHP

ID:
PARAMETRY SZKOLENIA
PRACODAWCA, kierujący pracownikami
Dokument zakupu: faktura
Dostępne: 24h/7
Tryb kursu: online - przez Internet
Egzamin: test online
Zaświadczenie o ukończeniu: TAK
Wersja językowa szkolenia: PL,
Ważność szkolenia 5 lat
Czas trwania: 16 h

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących personelem medycznym

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierującymi pracownikami dedykowane jest dla kadry zarządzającej, która w swych codziennych obowiązkach zmaga się między innymi z nadzorem nad wykonywaniem określonych zadań przez pracowników. Do ich obowiązków należy również kontrolowanie, czy dany pracownik przestrzega panujące zasady BHP oraz stosuje przydzieloną odzież, oraz środki ochrony indywidualnej. Jednakże, aby sami mogli je od nich egzekwować, to powinni posiadać odpowiednią wiedzę. Z dziedziny BHP powinni wiedzieć między innymi: jakie czynniki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników występują w danym środowisku pracy, jakie działania podjąć, aby zagrożenia te zminimalizować oraz jakie kroki należy przedsięwziąć w chwili wystąpienia sytuacji awaryjnej. Wszystkie te informacje uzyskuje kolejno z kursu BHP wstępnego, a następnie ze szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kirujących pracownikami dedykowane jest dla:

  • osób zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi,
  • spółkami, urzędami spółdzielniami,
  • zakładami prywatnymi,
  • kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych,

Gwarantujemy:

  • nieograniczony dostęp do szkolenia na wygodnej i praktycznej w użyciu platformie e-learningowej,
  • niczym nie ograniczony czas nauki umożliwiający swobodne przyswajanie wiedzy,
  • test końcowy o nieograniczonym czasie i liczbie podejść,

Wersja językowa szkolenia:

  • dodaj do koszyka wybraną wersję językową
Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem ( tylko w polskiej wersji językowej )
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online (e-learningowej)
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania: egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Zaświadcznie dostępne jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
Realizacja w procesie szkolenia wytycznych przewidzianych w ramowym programie szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), a także wydanie zaświadczenia o ukończenia kursu zgodnie ze wzorem przewidzianym w tymże rozporządzeniu.

Karta oceny ryzyka zawodowego to obowiązkowy dokument.

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Pracodawca może sporządzić taki dokument samodzielnie lub zakupić go w naszym sklepie:

0%
1516

Test egzaminacyjny BHP dla pracodawcy i kierownika

Pytania i odpowiedzi do testu BHP dla pracodawcy i kadry kierowniczej

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku?

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę:

Wymiar urlopu wynosi 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony:

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze:

Koszty badań lekarskich ponoszą:

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

Your score is

0%

Exit

Skorzystaj z obniżonej ceny  -40%

Pierwotny koszt szkolenia: 164 zł

Udzielamy wsparcia pracodawcom obniżając koszty szkolenia BHP o 40%

Obniżona cena szkolenia wynosi: 98 zł

cena brutto (stawka podateku VAT: zwolniona)

Akcja promocyjna trwa:
od dnia: 01.09.2023 do dnia: 30.09.2023