Szkolenie wstępne BHP online dla osób kierujących pracownikami w języku ukraińskim

Cena 69 zł 55 zł/ osoba

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
uzyskane karty szkolenia wstępnego zgodnej z wytycznymi PIP.

Pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

ID:
KURS WSTĘPNY
dostępność: 24h/7 - online
wersja językowa: UK
dokument zakupu: Faktura
czas trwania kursu: 3h
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenia: 6 mc
Wartość merytoryczna kursu:
  • to szkolenie poleca: 100% kursantów
  • ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

INSTRUCTORS:

Krzysztof Trześniewski
Starszy specjalista ds BHP
Anna Sołtys
KOORDYNATOR DS SZKOLEŃ BHP

Szkolenie BHP wstępne ONLINE – dla kierujących pracownikami – w języku ukraińskim

Szkolenie wstępne dla posób kierujących pracownikami powinno się odbyć z chwilą przyjęcia ich do pracy. Jest to pierwsze szkolenie, z jakim mają oni do czynienia. Szkolenie to odbywa się zdalnie, także można wykonać je w dowolnym czasie. 

Materiały zawarte w szkoleniach wstępnych umieszczonych na naszej platformie e-learningowej przedstawione są w postaci przejrzystej prezentacji multimedialnej z głosem lektorskim. Spełniają one ramowy program z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs ten kończy się krótkim testem. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo, tzn. można do niego podejść wielokrotnie. Po prawidłowym rozwiązaniu testu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą można pobrać ze strony. Tutaj można zobaczyć wzór takiej karty.

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

  • dyrektora
  • kadry kierowniczej
  • menedżera
  • kierownika
  • brygadzisty

Zgodnie z działem X Kodeksu pracy pracodawca odpowiedzialny jest za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Powinien on również udzielać pracownikom informacji dotyczących zagrożeń w środowisku pracy, działań służących do przeciwdziałania tym zagrożeniom, czy też udostępnić wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. 

Na mocy wspomnianej ustawy nie może on również dopuścić do pracy osoby bez dostatecznej wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Aby pracownik posiadał ową wiedzę, musi przejść odpowiednie szkolenie wstępne BHP, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. 

 

Dotychczas szkolenie wstępne BHP odbywało się jedynie stacjonarne. Samokształcenie kierowane było w tym przypadku niedopuszczalne. Jednakże w czasach pandemii koronawirusa ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych online. Jednakże przez internet możliwe jest przeprowadzenie jedynie instruktażu ogólnego. Dla większości zawodów instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić jak dotychczas. Kursy (instruktaż ogólny) przez internet mają na celu zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami BHP ujętymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy, z zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, przepisami ppoż, czy też z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Natomiast z instruktażu stanowiskowego uczestnik dowiaduje się, jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania określonej pracy oraz o sposobach ich eliminacji.

 

Niezaprzeczalnie kurs BHP online to wygoda jednocześnie dla pracownika, jak i pracodawcy. Jednakże, skąd można mieć pewność, że uczestnik solidnie podszedł do szkolenia? Mianowicie z testu, który pracownik musi rozwiązać po zapoznaniu się z materiałem. Tylko pozytywne wyniki z testów BHP dają podstawę do wystawienia zaświadczenia. Szkolenia BHP online niczym nie odbiegają od tych tradycyjnych. Specjaliści ds. BHP zadbali o to, żeby materiał w nich zawarty był konkretny, rzeczowy i przede wszystkim aktualny. Przystępna forma szkolenia online ułatwi pracownikom przyswojenie informacji. 

Informacje o szkoleniu:
1.forma szkolenia: prezentacja multimedialna z lektorem
2.dostęp: na platformie szkoleniowej online ( e-learningowej )
3.czas na ukończenie: dowolny, nieograniczny
Egzamin - test:
1.forma: test online
2.typ testu: test jednokrotnego wyboru
3.ilość pytań: 10
4. czas trwania : egzamin nie ma ograniczeń czasowych
5. ilość podejść: wielokrotnego podejścia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
1.zaświadczenie:
potwierdzeniem ukończenia kursu jest karta szkolenia wstępnego - zobacz wzór
2. dostępna natychmiast po zaliczeniu testu
3.dostępna w wersji elektronicznej bezpośrednio po zaliczeniu testu
4.karta szkolenia wstępnego w wersji papierowej:
dostępna wysyłka pocztą lub kurierem, czas dostarczenia do 3 dni roboczych
5.NOWOŚĆ: Karta szkolenia wstępnego dostępna jest w języku polskim i angielskim
Dokument zakupu:
1. Faktura VAT
Formy zamówienia
1.Kup teraz - szybki zakup online
2. Zamówienie dla instytucji publicznych
Formy płatności:
1. Płatność online
2. Płatność na podstawie faktury proformy
3. Płatność na podstawie faktury terminowej - opcja dla dużych firm i placówek publicznych i oświatowych
W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie poleca: 100% kursantów
ocena kursu: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Szkolenie w języku ukraińskim. Dostępność online.

Kup teraz