Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Szkolenia BHP są obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który podczas instruktażu przedstawia pracownikom wszelkie zagrożenia występujące na danym stanowisku. Do przeprowadzania szkoleń BHP konieczne jest wcześniejsze poznanie wszelkich zagrożeń w pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest niezwykle ważnym i niezbędnym elementem w każdej firmie. Od niej bowiem w dużej mierze zależy bezpieczeństwo pracowników oraz odpowiedni poziom BHP w zakładzie pracy. Prawidłowo sporządzona ocena pozwoli w jasny sposób wychwycić każde zagrożenia w pracy, a co za tym idzie, podjęcie odpowiednich kroków i działań, które je zminimalizują lub wyeliminują. A czym jest ryzyko zawodowe? Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na życie lub zdrowie pracowników.

W związku z tym ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu każdego aspektu pracy pod kątem stwierdzenia, jakie zagrożenia w pracy mogą powodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika. Nadrzędnym celem oceny ryzyka jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w środowisku pracy. Ze względu na to, iż od niej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo pracowników, to nie powinna ona być sporządzona pobieżnie.

Wręcz przeciwnie. Powinna ona być sporządzona dokładnie, rzetelnie oraz zgodnie z rzeczywistością. Należy pamiętać również o jej bieżącej aktualizacji. Bowiem każda zmiana organizacyjna, technologiczna, czy też powstanie nowego stanowiska pracy generuje nowe ryzyko zawodowe.

Proces oceny ryzyka zawodowego jest czynnością wieloetapową oraz czasochłonną. Dlatego też nie powinna być przeprowadzana przez osoby niewykwalifikowane oraz bez odpowiedniej wiedzy. Jeżeli nie masz w obowiązku powołania służby BHP, to możesz zlecić wykonanie oceny firmom BHP zewnętrznym. Możesz również kupić gotową ocenę w profesjonalnym sklepie BHP.

Pamiętaj, że tylko odpowiedni poziom BHP w firmie, uchroni cię przed niepotrzebnymi kosztami związanymi np. z niezapowiedzianą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Zlecając ocenę profesjonalnym firmom BHP lub kupując dokument oceny w sklepie BHP, nie tylko spełnisz wymóg prawny, ale przede wszystkim praca w twoim zakładzie będzie wykonywana w sposób bezpieczny.