Promocja!

Ocena Ryzyka Zawodowego

315.00 z VAT 23%

Zamów ocenę ryzyka zawodowego teraz, online dla dowolnego stanowiska pracy

Na życzenie naszych klientów uruchomiliśmy możliwość składania zamówień na ocenę ryzyka zawodowego bezpośrednio na naszej platformie.
Dołożyliśmy starań aby procedura ta była prosta i przyjemna.

 • Ocenę ryzyka otrzymasz w ciągu 24h.
 • Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds BHP i PPOŻ
 • Zamówienie możesz  złozyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka,  lub skorzystac z formularza zamówienia dla instytucji.
Ważna informacja: podczas składania zamówienia w oknie dodatkowe informacje należy podać nazwę stanowiska pracy, miejsce wykonywania pracy, krótki opis zadań na stanowisku pracy.

 

Opis

Niezbędne dane do zamówienia oceny ryzyka zawodowego:

 • nazwa stanowiska pracy
 • dane przedsiębiorstwa składającego zamówienie
  • nazwa
  • nip
  • adres
Kupując otrzymasz:
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy w formacie DOC,PDF
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid-19 w formacie DOC,PDF
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Korzyści z zakupu:
Otrzymasz kartę oceny ryzyka zawodowego sporządzoną wg normy PN-N 18002,
Zaoszczędzisz czas na tworzenie dokumentu od podstaw,
Otrzymasz gotowy edytowalny dokument, spełniający wymogi prawne, inspekcji pracy, 
Ocena ryzyka zostanie opracowana przez specjalistę ds. BHP i PPOŻ,
Zamówienie możesz złożyć w opcji KUP TERAZ dodając je do koszyka lub skorzystać z formularza zamówienia dla instytucji.

Zamówienia telefoniczne i e-mailowe:

BHPONLINE.PL Polska Grupa Szkoleniowa
500 501 475
biuro@bhponline.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Tak, jest obowiązkowa. Obowiązek ten został nałożony na pracodawców przez Kodeks Pracy, art.226.

Jak często powinna być prowadzona ocena ryzyka zawodowego?

Przepisy nie określają jak często przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Norma PN 18001:2004 zaleca okresową aktualizację oceny ryzyka zawodowego.  Jednak nie określa w jakich okresach powinna być dokonywana ta aktualizacja, zatem należy przyjąć, że częstotliwość ta jest zależna od wytycznych pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem:

 •       Zmian technologicznych procesu pracy,
 •       Zmian w prawie niosących konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
 •       Zmian w zastosowanych środkach ochrony.

Norma PN 18002:2011 zaleca przeprowadzenie oceny ryzyka  po każdym wypadku na stanowisku pracy, w celu weryfikacji poprawności identyfikacji występujących tam zagrożeń oraz poprawności zastosowanych środków ochronnych przed nimi.

W jaki sposób poinformować pracownika o zagrożeniu zawodowym ?

Przepisy pozostawiają pracodawcy swobodę wyboru sposobu poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Pracownik powinien podpisać się na ostatniej stronie oceny ryzyka zawodowego.

Kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym ?

Również i w tym przypadku nie znajdziemy precyzyjnego zapisu mówiącego o tym kiedy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym. Po raz pierwszy sugerujemy to zrobić po przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym, zanim pracownik rozpocznie pracę.

Po raz kolejny o ryzyku zawodowym należy poinformować pracowników niezwłocznie po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka.

Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego ?

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się za pomocą jednej z metod oceny ryzyka:

 •       Polska Norma PN-N-18002:2011,
 •       Metoda pięciu kroków (Five Steps),
 •       Risk Score,
 •       Graf ryzyka,
 •       PHA (Preliminary Hazard Analysis).

Metod tych jest znacznie więcej, wybraliśmy te najczęściej poszukiwane.

Ryzyko Zawodowe – Informacje Ogólne

Zatrudniając pracownika, każdy pracodawca ma w obowiązku zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeszkolić ich w zakresie BHP oraz zapoznać ich z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania prac. Obowiązek ten wynika m.in. z działu X Kodeksu Pracy.

Do określenia wszystkich zagrożeń w pracy konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Ryzyko zawodowe to nic innego, jak prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracownika.

Aby ocena przyniosła oczekiwany skutek, tzn. zmniejszyła się liczba wypadków w zakładzie pracy, to musi być ona przeprowadzona w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością. Proces ten jest niestety zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Składa się on z kilku, kolejno następujących po sobie etapów.

Pierwszy etap oceny ryzyka zawodowego, to zebranie niezbędnych informacji. Mogą to być m.in. rejestry wypadków, czy też dokumentacja techniczno- eksploatacyjna urządzeń. Drugi etap to identyfikacja wszystkich zagrożeń w pracy. Etap ten można rozpocząć od zagrożeń już stwierdzonych. Trzeci etap to szacowanie ryzyka zawodowego. Do tego celu można wykorzystać jedną z wielu metod, np. metodę Risk Score. Czwarty etap polega na określeniu, czy dane ryzyko jest akceptowalne. W piątym etapie formułuje się zalecenia dotyczące działań, które wyeliminują bądź zminimalizują ryzyko. Szósty etap to przedstawienie wyników pracownikom lub ich przedstawicielom.

Dzięki temu można przedstawić propozycję personelu. W siódmym etapie wdraża się działania zmniejszające lub eliminujące ryzyko zawodowe. Natomiast w ósmym etapie sprawdza się ich skuteczność. Jeżeli działania nie przynoszą efektów, to przechodzi się do kroku dziewiątego i wprowadza działania korygujące. Po całym procesie należy sporządzić dokumentację ryzyka zawodowego i zapoznać z nią pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego covid 19.

Ze względu na to, iż dokumentacja ta ma wpłynąć na bezpieczeństwo pracownicze, to nie może być przeprowadzona przez osoby przypadkowe. Jeżeli tworzony jest zespół, to nie może zabraknąć w nim osoby, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikację. Taką osobą może być pracownik służby BHP, pracownik wykonujący zadania służby BHP, czy też specjalista z zewnątrz. Prawidłowo sporządzona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego sprawi, że twoi pracownicy bezpieczniej będą wykonywać swoją pracę, będzie mniej wypadków, a na ciebie nie zostanie nałożona kara podczas niezapowiedzianych kontroli. 

aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego covid 19, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego pandemia, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego epidemia, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, ryzyko zawodowe covid 19, ryzyko zawodowe sars-cov-2

Lista zawodów wraz z kodem zawodów do opracowania karty oceny ryzyka zawodowego:

Lp.  Kod   Nazwa zawodu
1 121101 Główny księgowy
2 121201 Kierownik działu kadr i płac
3 122102 Kierownik do spraw sprzedaży
4 132301 Kierownik budowy
5 132403 Kierownik działu zakupów
6 134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego
7 134106 Dyrektor ośrodka adopcyjnego
8 134107 Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
9 134301 Kierownik domu spokojnej starości
10 134402 Kierownik domu pomocy społecznej
11 142003 Kierownik hurtowni
12 142004 Kierownik sklepu / supermarketu
13 143907 Kierownik firmy sprzątającej
14 213106 Biotechnolog
15 213201 Doradca rolniczy
16 213301 Audytor środowiskowy
17 213302 Ekolog
18 213303 Specjalista ochrony środowiska
19 214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
20 214109 Specjalista kontroli jakości
21 214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
22 214910 Inżynier pożarnictwa
23 214919 Inżynier włókiennik
24 214933 Zarządca energią
25 216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
26 216601 Grafik komputerowy DTP
27 216602 Grafik komputerowy multimediów
28 216604 Projektant grafiki
29 216605 Projektant grafiki stron internetowych
30 216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
31 222101 Pielęgniarka
32 222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
33 222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
34 222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
35 222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
36 222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
37 222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
38 222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
39 222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
40 222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
41 222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
42 222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
43 222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
44 222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
45 222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
46 222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
47 222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
48 222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
49 222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
50 222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
51 222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
52 222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
53 222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
54 223101 Położna
55 229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
56 229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny prac
57 229104 Specjalista zdrowia publicznego
58 229201 Fizjoterapeuta
59 229301 Specjalista do spraw dietetyki
60 229903 Kosmetolog
61 229905 Psychoterapeuta
62 229906 Specjalista psychoterapii uzależnień
63 229907 Specjalista terapii uzależnień
64 229914 Specjalista do spraw techniki dentystycznej
65 233008 Nauczyciel języka obcego
66 233012 Nauczyciel języka polskiego
67 233015 Nauczyciel matematyki
68 233018 Nauczyciel przedsiębiorczości
69 233025 Nauczyciel wychowania fizycznego
70 234113 Nauczyciel nauczania początkowego
71 234201 Nauczyciel przedszkola
72 234202 Wychowawca małego dziecka
73 235101 Andragog
74 235102 Ewaluator programów edukacji
75 235103 Metodyk edukacji na odległość
76 235104 Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
77 235502 Instruktor tańca
78 235901 Dydaktyk multimedialny
79 235902 Egzaminator on-line
80 235912 Pedagog szkolny
81 235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i
opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
82 235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
83 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
84 235919 Pedagog specjalny
85 235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
86 235921 Pedagog
87 241102 Specjalista do spraw controllingu
88 241103 Specjalista do spraw rachunkowości
89 241106 Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
90 241201 Doradca emerytalny
91 241202 Doradca finansowy
92 241203 Doradca inwestycyjny
93 241204 Doradca podatkowy
94 241205 Doradca do spraw leasingu
95 241206 Specjalista do spraw tworzenia biznesplanów
96 241301 Analityk giełdowy
97 241302 Analityk kredytowy
98 241303 Projektant pakietów usług finansowych
99 241304 Specjalista bankowości
100 241305 Specjalista do spraw factoringu
101 241306 Analityk finansowy
102 241307 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
103 241308 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
104 241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
105 241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
106 242102 Koordynator projektów unijnych
107 242104 Negocjator biznesowy
108 242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
109 242107 Specjalista do spraw konsultingu
110 242108 Specjalista do spraw logistyki
111 242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
112 242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych
113 242111 Administrator bezpieczeństwa informacji
114 242113 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
115 242203 Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
116 242211 Inspektor nadzoru budowlanego
117 242214 Inspektor pracy
118 242216 Rzecznik patentowy
119 242217 Specjalista administracji publicznej
120 242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
121 242219 Specjalista do spraw integracji europejskiej
122 242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
123 242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
124 242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych
125 242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
126 242229 Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
127 242301 Analityk pracy
128 242302 Doradca EURES
129 242303 Doradca personalny
130 242304 Doradca zawodowy
131 242305 Konsultant do spraw kariery
132 242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami
133 242307 Specjalista do spraw kadr
134 242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
135 242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń
136 242312 Specjalista integracji międzykulturowej
137 242313 Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
138 242401 Broker edukacyjny
139 242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
140 242403 Specjalista do spraw szkoleń
141 243101 Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
142 243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
143 243103 Menedżer produktu (product manager)
144 243104 Menedżer marki (brand manager)
145 243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku
146 243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
147 243107 Specjalista do spraw reklamy
148 243108 Specjalista do spraw mediów interaktywnych
149 243109 Specjalista sprzedaży internetowej
150 243203 Specjalista do spraw public relations
151 243301 Inżynier sprzedaży
152 243302 Opiekun klienta
153 243304 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
154 243305 Specjalista do spraw sprzedaży
155 243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
156 243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
157 244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
158 244002 Rzeczoznawca majątkowy
159 244003 Zarządca nieruchomości
160 251101 Analityk systemów teleinformatycznych
161 251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
162 251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
163 251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
164 251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
165 251301 Architekt stron internetowych
166 251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
167 251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
168 251401 Programista aplikacji
169 251402 Programista aplikacji mobilnych
170 251901 Informatyk medyczny
171 251902 Specjalista zastosowań informatyki
172 251903 Tester oprogramowania komputerowego
173 251904 Tester systemów teleinformatycznych
174 251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
175 252101 Administrator baz danych
176 252102 Analityk baz danych
177 252103 Projektant baz danych
178 252201 Administrator systemów komputerowych
179 252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
180 252301 Analityk sieci komputerowych
181 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
182 252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
183 252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
184 252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
185 262201 Analityk informacji i raportów medialnych
186 262202 Analityk ruchu na stronach internetowych
187 262203 Bibliotekoznawca
188 262204 Broker informacji (researcher)
189 262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
190 262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
191 262207 Specjalista zarządzania informacją
192 262208 Specjalista zarządzania dokumentacją
193 263206 Kryminolog
194 263501 Kurator sądowy
195 263502 Mediator
196 263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
197 263504 Specjalista pracy socjalnej
198 263505 Specjalista resocjalizacji
199 263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
200 263507 Mediator sądowy
201 263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
202 263509 Specjalista do spraw adopcji
203 263510 Specjalista komunikacji społecznej
204 264207 Redaktor serwisu internetowego
205 265902 Bloger / vloger
206 311101 Laborant chemiczny
207 311105 Technik geofizyk
208 311107 Technik hydrolog
209 311108 Technik meteorolog
210 311201 Kosztorysant budowlany
211 311202 Laborant budowlany
212 311203 Technik architekt
213 311211 Inspektor budowlany
214 311212 Inspektor budowy dróg
215 311213 Inspektor budowy mostów
216 311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
217 311215 Mostowniczy
218 311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
219 311305 Technik elektryk samochodowy
220 311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
221 311402 Instalator systemów alarmowych
222 311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
223 311406 Projektant systemów alarmowych
224 311409 Technik elektroniki medycznej
225 311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
226 311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów
227 311505 Technik mechanik budowy środków transportu
228 311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
229 311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
230 311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
231 311510 Technik mechanik precyzyjny
232 311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
233 311514 Technik utrzymania ruchu
234 311803 Operator CAD
235 311914 Technik instrumentów muzycznych
236 311918 Technik poligraf
237 311923 Technik technologii materiałów budowlanych
238 311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
239 311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
240 312103 Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
241 312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
242 312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
243 312210 Mistrz produkcji w poligrafii
244 312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
245 313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
246 313201 Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych
247 313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
248 313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
249 313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
250 313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
251 314101 Laborant mikrobiologiczny
252 314102 Laborant biochemiczny
253 314103 Laborant w hodowli roślin
254 314201 Laborant nasiennictwa
255 314204 Technik hodowca zwierząt
256 314401 Kontroler jakości produktów spożywczych
257 314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo
258 314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
259 314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
260 314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
261 314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności
mrożonej
262 314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
263 314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
264 314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
265 314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
266 314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
267 314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
268 314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
269 314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
270 314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
271 315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej
272 811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
273 315403 Kontroler ruchu lotniczego
274 315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
275 315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych
276 315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego
277 321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów
medycznych
278 321102 Perfuzjonista
279 321201 Technik analityki medycznej
280 322001 Dietetyk
281 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
282 323001 Akupunkturzysta
283 323002 Bioenergoterapeuta
284 323003 Biomasażysta
Lp. Kod Nazwa zawodu
285 323004 Chiropraktyk
286 323005 Homeopata
287 323006 Instruktor hipoterapii
288 323007 Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
289 323008 Muzykoterapeuta
290 323009 Naturopata
291 323010 Osteopata
292 323011 Refleksolog
293 323012 Zielarz-fitoterapeuta
294 323013 Arteterapeuta
295 323014 Podolog
296 325201 Terapeuta środowiskowy
297 325301 Optyk okularowy
298 325401 Technik fizjoterapii
299 325501 Edukator ekologiczny
300 325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
301 325503 Inspektor ochrony radiologicznej
302 325504 Inspektor ochrony środowiska
303 325505 Instruktor higieny
304 325506 Kontroler higieny mięsa
305 325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska
306 325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
307 325510 Technik dozymetrysta
308 325512 Weterynaryjny kontroler sanitarny
309 325513 Inspektor obrony cywilnej
310 325514 Inspektor sanitarny
311 325515 Technik gospodarki odpadami
312 325601 Ratownik medyczny
313 325902 Higienistka szkolna
314 325903 Instruktor terapii uzależnień
315 325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
316 331101 Dealer aktywów finansowych
317 331102 Makler papierów wartościowych
318 331103 Pośrednik finansowy
319 331104 Pracownik do spraw produktów finansowych
320 331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
321 331201 Pracownik do spraw kredytów
322 331202 Pracownik do spraw pożyczek
323 331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
324 331301 Księgowy
325 331401 Asystent do spraw statystyki
326 331404 Asystent przetwarzania danych
327 332101 Agent ubezpieczeniowy

 • Ajent ubezpieczeniowy.
 • Akwizytor ubezpieczeniowy.
 • Broker ubezpieczeniowy.
 • Doradca ubezpieczeniowy.
 • Multiagent.
 • Pośrednik ubezpieczeniowy.
 • Ubezpieczyciel.

328 332103 Broker reasekuracyjny
329 332104 Broker ubezpieczeniowy
330 332201 Ekspozytor towarów (merchandiser)
331 332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
332 332203 Przedstawiciel handlowy
333 332301 Agent do spraw zakupów
334 332302 Zaopatrzeniowiec
335 332401 Makler giełd towarowych
336 332402 Makler morski
337 333101 Agent celny
338 333102 Agent klarujący
339 333103 Eksploatator portu
340 333104 Pracownik działu logistyki
341 333105 Spedytor
342 333109 Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
(Doradca RID)
343 333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
344 333202 Organizator imprez ślubnych
345 333203 Organizator imprez sportowych
346 333204 Organizator usług konferencyjnych
347 333205 Organizator widowni
348 333301 Pośrednik pracy
349 333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej
350 333401 Agent do spraw pozyskiwania gruntów
351 333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
352 333403 Administrator nieruchomości
353 333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości
354 333901 Menedżer artystyczny
355 333902 Licytator
356 333903 Promotor marki (trendsetter)
357 333904 Sprzedawca reklam internetowych
358 333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)
359 334101 Kierownik biura
360 334201 Sekretarka w kancelarii prawnej
361 334302 Asystent dyrektora
362 334304 Asystent zarządu
363 334305 Sekretarz konsularny
364 334307 Stenograf-protokolant
365 334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
366 334402 Sekretarka medyczna
367 335101 Funkcjonariusz celny
368 835003 Marynarz statku morskiego
369 335203 Urzędnik podatkowy
370 335401 Urzędnik do spraw licencji
371 335905 Inspektor kontroli handlu i usług
372 341101 Detektyw prywatny
373 341102 Sekretarka notarialna
374 341103 Sekretarz sądowy
375 341205 Pracownik socjalny
376 341206 Pracownik zarządzania kryzysowego
377 341207 Asystent rodziny
378 342201 Instruktor sportu
379 342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
380 342204 Menedżer imprez sportowych
381 342206 Sędzia sportowy
382 342207 Trener sportu
383 342301 Instruktor fitness
384 342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej
385 342303 Instruktor jazdy konnej
386 342304 Instruktor odnowy biologicznej
387 342305 Instruktor rekreacji ruchowej
388 342306 Instruktor rytmiki
389 342307 Instruktor sportów siłowych
390 342308 Instruktor sportów ekstremalnych
391 342309 Instruktor sztuki walki
392 342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
393 342311 Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
394 343102 Fotoreporter
395 343103 Fotosista
396 343201 Dekorator sklepów
397 343202 Dekorator wnętrz
398 343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
399 343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach
400 343302 Pracownik galerii / muzeum
401 343303 Technik informacji naukowej
402 343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
403 343401 Organizator usług kateringowych
404 343402 Szef kuchni (kuchmistrz)
405 343905 Kaskader filmowy
406 343910 Pirotechnik
407 343912 Realizator światła
408 351101 Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
409 351102 Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
410 351201 Konserwator sieci i systemów komputerowych
411 351202 Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy
412 351301 Operator sieci komputerowych
413 351302 Operator sprzętu komputerowego
414 351303 Operator systemów komputerowych
415 351401 Administrator stron internetowych
Lp. Kod Nazwa zawodu
416 351402 Administrator systemów poczty elektronicznej
417 351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych
418 351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
419 351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
420 352102 Asystent operatora obrazu
421 352109 Montażysta dźwięku
422 352111 Operator dźwięku
423 352112 Operator kamery
424 352116 Realizator dźwięku
425 352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
426 411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności
427 411003 Pracownik kancelaryjny
428 412001 Sekretarka
429 413102 Operator aplikacji komputerowych
430 413201 Operator wprowadzania danych
431 818105 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
432 421102 Asystent usług telekomunikacyjnych
433 421103 Kasjer bankowy
434 421104 Kasjer walutowy
435 421106 Kontroler rozliczeń pieniężnych
436 421202 Krupier
437 421203 Pracownik kolektury
438 421302 Pracownik lombardu
439 421401 Inkasent
440 421402 Poborca skarbowy
441 421403 Windykator
442 422101 Pracownik biura podróży
443 422102 Rezydent biura turystycznego
444 422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
445 422301 Operator centrali telefonicznej
446 422401 Recepcjonista hotelowy
447 422501 Informator ruchu pasażerskiego
448 422502 Pracownik informacji turystycznej
449 422602 Recepcjonista
450 422603 Rejestratorka medyczna
451 422701 Ankieter
452 422702 Teleankieter
453 431101 Asystent do spraw księgowości
454 431102 Fakturzystka
455 431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń
456 431301 Pracownik obsługi płacowej
457 432101 Ekspedient wypożyczalni
458 432102 Inwentaryzator
459 432103 Magazynier
460 432104 Pracownik punktu skupu
461 432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów
462 432201 Planista produkcyjny
463 432302 Dyspozytor transportu samochodowego
464 432303 Ekspedytor
465 432304 Odprawiacz pociągów
466 432305 Konstruktor rozkładów jazdy
467 441101 Pomocnik biblioteczny
468 441201 Ekspedient pocztowy
469 441202 Kurier
470 441203 Listonosz
471 441302 Korektor tekstu
472 441401 Archiwista dokumentów elektronicznych
473 441402 Archiwista zakładowy
474 441501 Pracownik do spraw osobowych
475 511101 Stewardesa / Steward
476 511102 Steward statku morskiego
477 511202 Konduktor
478 511204 Kontroler biletów
479 511206 Rewizor pociągów
480 511301 Pilot wycieczek
481 511302 Przewodnik turystyczny górski
482 511303 Przewodniki turystyczny miejski
483 511304 Przewodniki turystyczny terenowy
484 513201 Barista
485 513202 Barman
486 513203 Sommelier
487 514102 Fryzjer damski
488 514103 Fryzjer męski
489 514104 Perukarz
490 514201 Charakteryzator
491 514202 Kosmetyczka
492 514203 Manikiurzystka
493 514204 Pedikiurzystka
494 514205 Pracownik solarium
495 514208 Wizażystka / stylistka
496 515101 Inspektor hotelowy
497 515102 Intendent
498 515202 Organizator usług domowych
499 515204 Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
500 515301 Gospodarz domu
501 515303 Robotnik gospodarczy
502 516201 Osoba do towarzystwa
503 516301 Kremator
504 516302 Organizator usług pogrzebowych
505 516303 Tanatoprakser (balsamista)
506 516304 Żałobnik
507 516401 Fryzjer zwierząt (groomer)
508 516402 Opiekun dzikich zwierząt
509 516403 Opiekun zwierząt domowych
510 516404 Trener koni wyścigowych
511 516405 Treser psów
512 516406 Zoofizjoterapeuta
513 516407 Zoopsycholog
514 516501 Instruktor techniki jazdy
515 516502 Instruktor nauki jazdy
516 516901 Radiesteta
517 516902 Asystent osobisty (concierge)
518 516903 Hostessa
519 516904 Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)
520 521101 Sprzedawca na targowisku / bazarze
521 521102 Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)
522 521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia
523 522101 Antykwariusz
524 522102 Kioskarz
525 522103 Właściciel małego sklepu
526 522201 Kierownik sali sprzedaży
527 522202 Kierownik stoiska w markecie
528 522203 Kierownik kas
529 522302 Sprzedawca w branży mięsnej
530 522303 Sprzedawca w branży przemysłowej
531 522304 Sprzedawca w branży spożywczej
532 523001 Kasjer biletowy
533 523002 Kasjer handlowy
534 523003 Kasjer w zakładzie pracy
535 524101 Modelka / model
536 524201 Demonstrator wyrobów
537 524301 Akwizytor
538 524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
539 524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
540 524402 Organizator obsługi sprzedaży internetowej
541 524403 Sprzedawca na telefon
542 524404 Telemarketer
543 524502 Sprzedawca w stacji paliw
544 524601 Wydawca posiłków / bufetowy
545 524901 Bukieciarz
546 524902 Doradca klienta
547 524903 Ekspedient w punkcie usługowym
548 524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
549 524906 Pośrednik usług medycznych
550 531102 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
551 531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
552 531104 Opiekunka dziecięca domowa (niania)
553 531105 Rodzic zastępczy
554 531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka
555 531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
556 531108 Dzienny opiekun małego dziecka
557 531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
558 531202 Asystent nauczyciela przedszkola
559 531203 Asystent edukacji romskiej
560 531204 Asystent nauczyciela w szkole
561 532201 Opiekunka domowa
562 532202 Siostra PCK
563 532901 Pomoc apteczna
564 532902 Pomoc dentystyczna
565 532903 Preparator medyczny
566 532904 Sanitariusz szpitalny
567 532905 Zabiegowy balneologiczny
568 532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)
569 541101 Strażak
570 541306 Portier
571 541307 Pracownik ochrony fizycznej
572 541312 Strażnik gminny / miejski
573 541316 Operator kontroli bezpieczeństwa
574 541317 Pracownik obsługi monitoringu
575 541903 Ratownik górski
576 541905 Ratownik pokładowy
577 541906 Ratownik wodny
578 611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych
579 611102 Rolnik łąkarz
580 611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
581 611104 Rolnik upraw polowych
582 611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego
583 611202 Rolnik chmielarz
584 611203 Sadownik
585 611301 Chirurg pielęgniarz drzew
586 611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
587 611304 Ogrodnik producent nasion
588 611305 Ogrodnik szkółkarz
589 611306 Ogrodnik terenów zieleni
590 611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
591 611308 Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
592 611309 Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
593 611310 Ogrodnik – uprawy pod osłonami
594 611311 Producent i zbieracz ziół
595 611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
596 611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
597 611402 Producent żywności ekologicznej
598 611403 Rolnik upraw mieszanych
599 612102 Hodowca bydła
600 612103 Hodowca koni
601 612104 Hodowca owiec
602 612105 Hodowca trzody chlewnej
603 612106 Hodowca zwierząt domowych
604 612107 Hodowca zwierząt futerkowych
605 612108 Juhas
606 612109 Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
607 612110 Masztalerz
608 612111 Hodowca inwentarza mieszanego
609 612201 Hodowca drobiu
610 612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
611 612203 Pracownik wylęgarni drobiu
612 612301 Hodowca jedwabników
613 612902 Hodowca ptaków
614 612903 Hodowca zwierząt laboratoryjnych
615 613001 Baca
616 613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
617 621001 Drwal / pilarz drzew
618 621002 Robotnik leśny
619 622101 Hodowca ryb
620 622301 Rybak rybołówstwa morskiego
621 633001 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
622 711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
623 711103 Renowator zabytków architektury
624 711201 Monter kamiennych elementów budowlanych
625 711202 Murarz
626 711205 Brukarz
627 711401 Betoniarz
628 711404 Zbrojarz
629 711502 Cieśla szalunkowy
630 711503 Stolarz budowlany
631 711504 Szkutnik
632 711606 Układacz nawierzchni drogowych
633 711902 Monter reklam
634 711903 Monter rusztowań
635 711904 Robotnik rozbiórki budowli
636 712202 Glazurnik
637 712203 Parkieciarz
638 712204 Posadzkarz
639 712301 Monter ociepleń budynków
640 712302 Sztukator
641 712303 Tynkarz
642 712304 Monter fasad
643 712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
644 712404 Termoizoler
645 712501 Monter / składacz okien
646 712502 Szklarz
Lp. Kod Nazwa zawodu
647 712503 Szklarz budowlany
648 712505 Witrażownik
649 712506 Monter szkła budowlanego
650 712601 Hydraulik
651 712603 Monter instalacji gazowych
652 712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
653 712605 Monter rurociągów górniczych
654 712606 Monter rurociągów okrętowych
655 712607 Monter rurociągów przemysłowych
656 712608 Monter sieci cieplnych
657 712609 Monter sieci deszczownianych
658 712610 Monter sieci gazowych
659 712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
660 712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
661 712615 Studniarz
662 712617 Monter instalacji gazów medycznych
663 712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
664 712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
665 712902 Monter systemów suchej zabudowy
666 712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
667 712906 Monter stolarki budowlanej
668 713101 Malarz-tapeciarz
669 713102 Malarz budowlany
670 713104 Szpachlarz
671 713202 Lakiernik proszkowy
672 713203 Lakiernik samochodowy
673 713204 Lakiernik tworzyw sztucznych
674 713205 Lakiernik wyrobów drzewnych
675 713207 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
676 713208 Piaskarz
677 721101 Brązownik
678 721102 Formierz odlewnik
679 721201 Lutowacz
680 721202 Operator robotów spawalniczych
681 721203 Operator zgrzewarek
682 721204 Spawacz
683 721209 Zgrzewacz
684 721302 Blacharz budowlany
685 721401 Monter bram
686 721403 Monter konstrukcji aluminiowych
687 721404 Monter konstrukcji stalowych
688 721405 Oczyszczacz konstrukcji stalowych
689 721502 Monter konstrukcji linowych stałych
690 722102 Kowal wyrobów zdobniczych
691 722103 Operator pras kuźniczych
692 722104 Podkuwacz koni
693 311917 Technik organizacji produkcji
694 722202 Płatnerz
695 722203 Rusznikarz
696 722205 Ślusarz galanterii metalowej
697 722206 Ślusarz narzędziowy
698 722207 Traser
699 722301 Frezer
700 722302 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
701 722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem
702 722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
703 722305 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
704 722306 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
705 722308 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
706 722309 Operator obrabiarek zespołowych
707 722310 Operator urządzeń do wyważania i centrowania
708 722311 Strugacz
709 722312 Szlifierz metali
710 722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
711 722314 Tokarz w metalu
712 722315 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
713 722316 Wiertacz w metalu
714 722401 Docieracz-polerowacz
715 722402 Szlifierz-ostrzarz
716 723101 Mechanik autobusów
717 723102 Mechanik ciągników
718 723104 Mechanik samochodów ciężarowych
719 723105 Mechanik samochodów osobowych
720 723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
721 723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
722 723304 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723 723306 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
724 723307 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
725 723308 Mechanik maszyn rolniczych
726 723309 Mechanik maszyn szwalniczych
727 723312 Mechanik silników spalinowych
728 723313 Mechanik taboru kolejowego
729 723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
730 723401 Monter-mechanik rowerów / wózków
731 731202 Monter fortepianów i pianin
732 731207 Organomistrz
733 731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
734 731301 Bursztyniarz
735 731401 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
736 731402 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
737 731404 Formowacz wyrobów ceramicznych
738 731501 Formowacz wyrobów szklanych
739 731502 Hutnik dmuchacz szkła
740 731503 Krajacz szkła
741 731504 Ręczny polerowacz szkła
742 731505 Sortowacz-brakarz szkła
743 731506 Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
744 731507 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
745 731508 Szlifierz szkła płaskiego
746 731602 Galwanizer
747 731606 Pozłotnik
748 731609 Zdobnik ceramiki
749 731610 Zdobnik szkła
750 731611 Grawer
751 731701 Fajkarz
752 731705 Rzeźbiarz w drewnie
753 731802 Dziewiarz
754 731803 Koronkarka
755 731804 Plecionkarz
756 731805 Przędzarz
757 731809 Tkacz
758 731810 Rękodzielnik wyrobów skórzanych
759 731903 Wytwórca sztucznych kwiatów
760 731905 Metaloplastyk
761 732107 Montażysta reprodukcyjny
762 732205 Maszynista maszyn offsetowych
763 732208 Operator kserokopiarek
764 732303 Introligator poligraficzny
765 732304 Operator maszyn introligatorskich
766 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
767 741102 Elektromonter reklam świetlnych
768 741104 Elektryk budowlany
769 741202 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
770 741204 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
771 741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
772 741206 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
773 741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy
774 741208 Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
775 741209 Elektromonter lotniczy
776 741210 Elektromonter maszyn elektrycznych
777 741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
778 741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
779 741213 Elektromonter okrętowy
780 741214 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
781 741215 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
782 741216 Elektromonter taboru szynowego
783 741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
784 741218 Elektromonter transformatorów
785 741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
786 741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
787 741301 Elektromonter linii kablowych
788 741302 Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
789 741303 Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
790 741304 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
791 741305 Elektromonter sieci trakcyjnej
792 742101 Automatyk sterowania ruchem kolejowym
793 742103 Monter-elektronik – aparatura medyczna
794 742104 Monter-elektronik – aparatura pomiarowa
795 742105 Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
796 742106 Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
797 742108 Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
798 742110 Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
799 742113 Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
800 742115 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
801 742116 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
802 742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
803 742203 Monter sieci telekomunikacyjnych
804 742207 Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
805 742208 Serwisant sprzętu komputerowego
806 751101 Garmażer
807 751103 Przetwórca ryb
808 751104 Rozbieracz-wykrawacz
809 751105 Rzeźnik-wędliniarz
810 751203 Karmelarz
811 751401 Młynarz
812 751402 Przetwórca owoców i warzyw
813 752105 Sortowacz materiałów drzewnych
814 752204 Renowator mebli artystycznych
815 752206 Stolarz galanterii drzewnej
816 752207 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
817 752208 Stolarz meblowy
818 752308 Szlifierz materiałów drzewnych
819 752310 Tokarz w drewnie
820 753101 Bieliźniarz
821 753102 Gorseciarka
822 753103 Kapelusznik-czapnik
823 753104 Kożusznik
824 753107 Modystka
825 753108 Rękawicznik
826 753201 Konstruktor odzieży
827 753202 Krojczy
828 753301 Hafciarka
829 753303 Szwaczka ręczna
830 753401 Bieliźniarz-kołdrzarz
831 753403 Tapicer meblowy
832 753502 Garbarz skór bez włosa
833 753505 Wyprawiacz skór futerkowych
834 753601 Cholewkarz
835 753603 Obuwnik miarowy
836 753604 Obuwnik ortopedyczny
837 753606 Szewc
838 753703 Rymarz
839 754202 Wydawca środków strzałowych
840 754203 Instruktor strzałowy
841 754301 Klasyfikator wyrobów przemysłowych
842 754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
843 811409 Szlifierz kamienia
844 812108 Operator maszyny rozlewniczej
845 812109 Operator pieców do obróbki cieplnej
846 812118 Tłoczarz w metalu
847 812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
848 813101 Aparatowy procesów chemicznych
849 814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
850 814102 Operator urządzeń do wulkanizacji
851 814103 Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
852 814104 Wulkanizator
853 814105 Wulkanizator taśm przenośnikowych
854 814201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
855 814202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
856 814203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
857 814204 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
858 814205 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
859 814206 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
860 814207 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
861 814208 Operator wtryskarki
862 814301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
863 814302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
864 814303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
865 814304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
866 814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
867 814306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
868 814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
869 814308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
870 815101 Operator maszyn do przygotowania włókien
871 815102 Operator maszyn przędzalniczych
872 815103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
873 815201 Operator maszyn dziewiarskich
874 815202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów
włókienniczych
875 815203 Operator maszyn tkackich
876 815301 Szwaczka maszynowa
877 815401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
878 815501 Operator agregatów natryskowych
879 815502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
880 815503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
881 815601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
882 815602 Operator urządzeń kaletniczych
883 815603 Operator urządzeń montażowych obuwia
884 815604 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
885 815605 Obuwnik przemysłowy
886 815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
887 815702 Pracownik pralni chemicznej
888 815901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
889 815902 Operator maszyn tapicerskich
890 815903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
891 815904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
892 816005 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
893 816010 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
894 816017 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
895 816018 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
896 816025 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
897 816026 Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
898 816028 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
899 816029 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego
900 817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych
901 817102 Operator linii do belowania makulatury
902 817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę
903 817104 Operator maszyny papierniczej
904 817105 Operator maszyny tekturniczej
905 817106 Operator pergaminiarki
906 817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste
907 817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
908 817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
909 817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
910 817111 Operator urządzeń do ścierania drewna
911 817112 Operator urządzeń rębalni drewna
912 817113 Operator urządzeń rozwłókniających
913 817114 Operator urządzeń warzelni
914 817201 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
915 817202 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
916 817203 Operator pras w produkcji drzewnej
917 817204 Operator sklejarek płyt stolarskich
918 817205 Operator skrawarek drewna
919 817206 Operator spajarek okleiny i łuszczki
920 817207 Operator strugarek i frezarek do drewna
921 817208 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
922 817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
923 817210 Pilarz
924 817211 Tartacznik
925 818101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
926 818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
927 818103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
928 818201 Maszynista kotła
929 818202 Maszynista urządzeń nawęglania
930 818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
931 818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
932 818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
933 818206 Palacz kotłów parowych
934 818301 Operator maszyn kopertujących
935 818302 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
936 818303 Operator urządzeń pakujących
937 818304 Operator urządzeń znakujących
938 818901 Operator urządzeń do paletyzacji
939 818902 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
940 818903 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
941 821103 Monter kotłów i armatury kotłowej
942 821104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
943 821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
944 821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
945 821111 Monter sprzędtu gospodarstwa domowego
946 821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
947 821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontolnej energii elektrycznej
948 821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
949 821203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
950 821204 Monter maszyn elektrycznych
951 821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
952 821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
953 821207 Monter wiązek elektrycznych
954 821302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
955 821303 Monter elektroniki samochodowej
956 821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
957 821305 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
958 821306 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
959 821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych
960 821902 Monter mebli
961 821905 Monter wyrobów z drewna
962 821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
963 831104 Maszynista
964 831201 Dróżnik przejazdowy
965 831204 Dyżurny ruchu
966 831205 Manewrowy
967 831207 Nastawniczy
968 831208 Operator pociągowy
969 831209 Rewident taboru
970 831210 Ustawiacz
971 831211 Zwrotniczy
972 831212 Dyspozytor ruchu kolejowego
973 832201 Kierowca mechanik
974 832202 Kierowca samochodu dostawczego
975 832203 Kierowca samochodu osobowego
976 832204 Przewoźnik osób
977 832205 Taksówkarz
978 833101 Kierowca autobusu
979 833102 Kierowca trolejbusu
980 833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)
981 833201 Kierowca autocysterny
982 833202 Kierowca ciągnika siodłowego
983 833203 Kierowca samochodu ciężarowego
984 834101 Kierowca ciągnika rolniczego
985 834202 Operator maszyn drogowych
986 834203 Operator maszyn i sprzętu torowego
987 834204 Operator sprzętu ciężkiego
988 834205 Operator koparki
989 834206 Operator koparko-ładowarki
990 834207 Operator ładowarki
991 834208 Operator spycharki
992 834311 Operator suwnic (suwnicowy)
993 834316 Operator żurawia jezdniowego
994 834317 Operator żurawia wieżowego
995 834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
996 911203 Pokojowa
997 911206 Salowa
998 911207 Sprzątaczka biurowa
999 912202 Operator myjni
1000 941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
1001 311913 Technik gazownictwa
1002 516303 Balsamista.
1002 516303 Pracownik prosektorium.
1002 516303 Tanatopraktor
1002 516303 Tanatokosmetolog

Nowoczesna Platforma

Nasze rozwiązania elastycznie dopasują się do potrzeb Twojej Firmy

Bezpieczne zakupy Online

Bezpieczne zakupy przez Internet zapewnia największy Polski operator „Przelewy24”

Dostęp do kursów 24 h/7

Platforma dostępna jest dla Ciebie Online, na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

Dostęp bez limitu

Szkolenia i test bez ograniczeń czasowych. Naukę możesz przerywać i kontynuować kiedy chcesz

Pełne wsparcie Online

Na nas zawsze możesz liczyć. Służymy wsparciem merytorycznym i technicznym

Multi wybór szkoleń

Największa w Polsce baza kursów i szkoleń BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy w trybie zdalnym