Asystent stomatologa

Ocena ryzyka zawodowego Asystent Stomatologa

Obowiązki na stanowisku pracy

 • asystowanie pracy stomatologa,
 • wykonywanie prostych zabiegów stomatologicznych.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie technikum o kierunku asystentka stomatologiczna
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Głównym środowiskiem pracy dla asystentów stomatologów są gabinety stomatologiczne, często prywatne. 

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska asystent stomatologa wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze należy zrealizować w ciągu roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne w przeciągu 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla asystentów stomatologicznych 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska asystent stomatologa
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres badań wynika ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, realizowane w terminach określonych we wcześniejszych orzeczeniach,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Asystenci stomatologiczni w swojej pracy są głównie narażeni na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • uderzenia o elementy stanowiska pracy,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami stanowiska pracy,
  • hałas, w tym również hałas ultradźwiękowy,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • poparzenia,
  • działanie promieniowania np. elektromagnetycznego lub jonizującego.
 • chemiczne:
  • szkodliwe oddziaływanie preparatów i środków odkażających i dezynfekujących,
  • reakcje alergiczne spowodowane działaniem preparatów chemicznych.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenia dynamiczne,
  • obciążenie statyczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania