Dyrektor szkoły

Ocena ryzyka zawodowego Dyrektor szkoły

Obowiązki na stanowisku pracy

 • zarządzanie placówką oświatową,
 • prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 • czuwanie nad realizacją programów nauczania przez szkołę,
 • rzetelne przekazywanie wiedzy uczniom,
 • działania wychowawcze,
 • realizacja programów nauczania,
 • współpraca z radą rodziców,
 • pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów wyższych,
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Dyrektorzy szkół pracują w pomieszczeniach zamkniętych. Są to głównie ich gabinety, sale spotkań rady pedagogicznej, czy również sale lekcyjne. Poza tym praca na stanowisku dyrektora może się wiązać z koniecznością podróży służbowych, w celach reprezentacji szkoły na różnego rodzaju uroczystościach.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska dyrektor szkoły wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, to szkolenie, który musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik, pierwszego dnia pracy, szkolenie to musi składać się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • szkolenie po raz pierwszy muszą odbyć pracownicy w ciągu roku od chwili zatrudnienia,  
  • kolejne szkolenia okresowe realizowane są 5 letnich odstępach czasu,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla dyrektora szkoły
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska dyrektor szkoły
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, którym podaje się pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, zakres tych badań określony zostaje na podstawie wskazań pracodawcy zawartych w skierowaniu na badania,
 • okresowe, którym poddaje się pracowników w terminach określanych we wcześniejszych orzeczeniach lekarskich.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Dyrektorzy szkół: w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • hałas,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • zranienia i skaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami biurowymi (nożyczki itd.),
  • pył,
  • negatywne oddziaływanie sprzętu komputerowego
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży służbowych.

 

 • chemiczne
  • reakcje alergiczne wywołane przez chemiczne środki czystości.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • agresja ze strony uczniów,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania