Instruktor – trener fitness

Ocena ryzyka zawodowego Instruktor – trener fitness

Obowiązki na stanowisku pracy

 • obsługa klientów,
 • układanie planów treningowych dla klientów,
 • nadzorowanie wykonywanych przez klientów ćwiczeń,
 • doradzanie podczas wykonywanych ćwiczeń,
 • prowadzenie zajęć ruchowych (fitness aerobic itd.),
 • promocja sportu i aktywności fizycznej.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak wymagań formalnych, jedynie wymogi określone przez pracodawcę,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy instruktorów i trenerów fitness są wszelkiego rodzaju siłownie i kluby sportowe. 

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska instruktor trener fitness wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które odbywa każdy nowy pracownik w swoim pierwszym dniu pracy, szkolenie to musi składać się z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwszy raz takie szkolenie odbywają pracownicy przed upływem roku od momentu rozpoczęcia przez nich pracy,
  • kolejne szkolenia okresowe odbywa się w terminach nie przekraczających 5 lat od poprzedniego szkolenia
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla trenera – instruktora fitness
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska trener – instruktor fitness
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, do odbycia których jest zobowiązany każdy nowo zatrudniany pracownik, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Zakres i ilość badań zależny jest od wskazań pracodawcy zawartych w skierowaniu na badania,
 • okresowe, które odbywają wszyscy pracownicy przed upływem terminów wskazanych we wcześniejszych orzeczeniach lekarskich.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Instruktorzy – trenerzy fitness w swojej pracy będą narażeni głównie na negatywnie oddziaływanie czynników: fizycznych, chemicznych, psychofizycznych:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • uderzenie w nieruchome elementy wyposażania siłowni lub klubu fitness,
  • upadki i uderzenia ciężarami,
  • kontuzje powstałe w wyniku błędu w wykonywanym ćwiczeniu,
  • pożar.

 

 • chemiczne
  • reakcje alergiczne spowodowane przez środki i substancje czyszczące.

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania