Jednoosobowa działalność gospodarcza

Ocena ryzyka zawodowego Jednoosobowa działalność gospodarcza

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • praca z dokumentami,
 • opracowywanie strategii działania firmy,
 • reprezentacja firmy,
 • zawieranie umów handlowych,
 • wykonywanie zawartych umów i kontraktów.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wytycznych co do kwalifikacji:
   • posiadanie dodatkowych kursów lub uprawnień – wymaganie mogące się pojawić w przypadku prowadzenia działalności, do prowadzenia której odrębne przepisy wymagają posiadania dodatkowych uprawnień.

Środowisko pracy – opis

Gdy będziemy mówili o środowisku pracy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami środowiska pracy. Pierwszym stworzonym sobie przez te osoby, będą to różnego rodzaju biura. Drugim środowiskiem będzie środowisko stworzone przez kontrahentów, będą to wszystkie miejsca, gdzie na podstawie zawartych umów jednoosobowe działalności gospodarcze będą świadczyły usługi.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

W przypadku prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie konieczność kontroli technicznej środowiska pracy.

BHP dla stanowiska Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:

 • szkolenie wstępne BHP: prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku odbywania szkoleń wstępnych,
 •  szkolenie okresowe BHP: prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku odbywania szkoleń okresowych do czasu zatrudnienia pierwszego pracownika,
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

 

Szkolenia BHP dla Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników:

 • szkolenie okresowe BHP dla prowadzących jednoosobową działalnością gospodarzą będących pracodawcami,
  • obowiązek realizacji tego szkolenia pojawia się w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika,
  • po raz kolejny szkolenie realizowane są 5 letnich terminach,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniających pracowników
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • szkolenie okresowe BHP dla Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – pracodawców realizujących zadania służby BHP:
  • po raz pierwszy realizowane w chwili podjęcia się wykonywania zadań służby BHP, należy jedna spełnić jeden z poniższych warunków:
   • zadania tego może podjąć się pracodawca zatrudniający do 10 pracowników robotniczych lub,
   • zatrudniających do 50 pracowników, zakwalifikowanego do grupy działalności z nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i  wykonujących zadania służby BHP
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • kurs metodyka instruktarzu stanowiskowego:
  • szkolenie pozwalające przygotować się do przeprowadzenia instruktarzu stanowiskowego,
  • szkolenie ważne jest przez 5 lat
   • zamów kurs metodyki instruktażu stanowiskowego
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka

Badania lekarskie

 • Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku odbywania badań wstępnych i okresowych,
 • może się okazać konieczne odbycie dodatkowych badań wynikające z odrębnych przepisów regulujących prowadzoną działalność gospodarczą.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy:

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • porażenie prądem,
  • upadek ze schodów,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży służbowych.
 • chemiczne:
  • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów do czyszczenia.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne
 • organizacyjne

Dokumentacja do pobrania