Księgowa ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego Księgowa

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • dysponowanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa,
 • kontrola nad przepływem finansów i dokumentacji z tym związanej,
 • wystawianie faktur,
 • realizacja płatności,
 • wyjazdy służbowe.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • wpis do rejestru biegłych księgowych lub rewidentów,
  • posiadanie świadectwa kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub,
  • posiadanie certyfikatu księgowego,
   • pozostałe wymagania zgodne z wytycznymi pracodawcy.

Środowisko pracy – opis

Księgowe swoją pracę wykonują w zamkniętych pomieszczeniach biurowych czyli biurach, sekretariatach. Głównymi narzędziami pracy w środowisku pracy będą więc narzędzia pracy biurowej takie jak: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks oraz inne narzędzia i urządzenia biurowe.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2m²przypadających na każdego z pracowników,
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika administracyjno – biurowego powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska Księgowa wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, który musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik podczas pierwszego dnia w pracy, składa się ono z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • po raz pierwszy szkolenie okresowe odbywają pracownicy przed upływem roku od chwili zatrudnienia,
  • kolejne szkolenia okresowe realizowane są w terminach co 6 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Księgowej
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska księgowa
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, które są realizowane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, ich zakres jest określany na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
 • okresowe, realizowane są w terminach wskazywanych przez lekarzy medycyny pracy we wcześniejszych orzeczeniach.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Księgowe w swojej pracy narażone będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
  • reakcje alergiczne wywoływane przez używane chemiczne środki czystości.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne kręgosłupa spowodowane długim siedzeniem,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • odpowiednio regulowane krzesło,
  • okulary korekcyjne umożliwiające wygodniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania