Księgowa ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego Księgowa

Obowiązki na stanowisku pracy:

  • obsługa komputera,
  • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
  • dysponowanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa,
  • kontrola nad przepływem finansów i dokumentacji z tym związanej,
  • wystawianie faktur,
  • realizacja płatności,
  • wyjazdy służbowe.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

  • niezbędne kwalifikacje:
    • wpis do rejestru biegłych księgowych lub rewidentów,
    • posiadanie świadectwa kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub,
    • posiadanie certyfikatu księgowego,
      • pozostałe wymagania zgodne z wytycznymi pracodawcy.

Środowisko pracy – opis

Księgowe swoją pracę wykonują w zamkniętych pomieszczeniach biurowych czyli biurach, sekretariatach. Głównymi narzędziami pracy w środowisku pracy będą więc narzędzia pracy biurowej takie jak: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks oraz inne narzędzia i urządzenia biurowe.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

  • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
    • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
    • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
      • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
        pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
  • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
    • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
    • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
      • zamów pomiar teraz
        pomiary elektryczne zamów teraz
  • powierzchnia o wielkości co najmniej 2m²przypadających na każdego z pracowników,
  • temperatura powietrza nie niższa niż 18⁰C,
  • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
  • stanowisko pracy pracownika administracyjno – biurowego powinno być wyposażone w:
    • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
    • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska Księgowa wymagane działania:

  • szkolenie wstępne BHP, który musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik podczas pierwszego dnia w pracy, składa się ono z:
    • instruktażu ogólnego,
    • instruktażu stanowiskowego,
      • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
        szkolenie wstępne dodaj do koszyka
  •  szkolenie okresowe BHP:
    • po raz pierwszy szkolenie okresowe odbywają pracownicy przed upływem roku od chwili zatrudnienia,
    • kolejne szkolenia okresowe realizowane są w terminach co 6 lat,
      • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Księgowej
        szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
        szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
  • ocena ryzyka zawodowego
    • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska księgowa
      ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

  • wstępne, które są realizowane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, ich zakres jest określany na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
  • okresowe, realizowane są w terminach wskazywanych przez lekarzy medycyny pracy we wcześniejszych orzeczeniach.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Księgowe w swojej pracy narażone będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

  • fizyczne:
    • potknięcie się,
    • upadek,
    • upadek na z niewielkiej wysokości,
    • upadek ze schodów,
    • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
    • hałas,
    • niedostateczne oświetlenie
    • porażenie prądem,
    • pożar,
    • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
    • oparzenia gorącymi płynami.
  • chemiczne:
    • reakcje alergiczne wywoływane przez używane chemiczne środki czystości.
  • psychofizyczne:
    • obciążenie statyczne kręgosłupa spowodowane długim siedzeniem,
    • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

  • techniczne:
    • odpowiednio regulowane krzesło,
    • okulary korekcyjne umożliwiające wygodniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
  • organizacyjne:
    • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania