Nauczyciel

Ocena ryzyka zawodowego Nauczyciel

Obowiązki na stanowisku pracy

 • rzetelne przekazywanie wiedzy uczniom,
 • działania wychowawcze,
 • realizacja programów nauczania,
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów wyższych,
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Nauczyciele w przeważającej większości wypadków prowadzą zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych. Niekiedy jednak zdarza się odstępstwo od tej reguły i zajęcia odbywają się poza placówkami oświatowymi (wycieczki, lekcje muzealne itd.). Podczas pracy w klasach nauczyciele używają sprzętu elektronicznego (komputery, projektory, tablice multimedialne). W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu to w trakcie prowadzonych zajęć posługują się również narzędziami niezbędnymi do demonstracji omawianych zagadnień.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska nauczyciel wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, to szkolenie, które pracownicy odbywają pierwszego dnia w nowej pracy, składa się ono z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • szkolenie to realizowane jest po raz pierwszy w okresie roku od rozpoczęcia pracy,  
  • kolejne szkolenia okresowe są realizowane co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla nauczyciela
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska nauczyciel
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, które pracownik musi odbyć zanim zostanie dopuszczony do pracy, a ich zakres jest ustalany na podstawie skierowania wystawionego pracownikowi przez pracodawcę,
 • okresowe, które pracownik musi odbyć w terminie wskazanym przez lekarza medycyny pracy we wcześniejszym orzeczeniu o zdolności do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Nauczyciele: w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • hałas,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • zranienia i skaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami,
  • przesilenie strun głosowych,
  • pył,
  • negatywne oddziaływanie sprzętu komputerowego
  • wypadki podczas użytkowania narzędzi na praktycznej nauce zawodu.

 

 • chemiczne
  • substancje i preparaty chemiczne używane podczas zajęć (głównie chemii).

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • agresja ze strony uczniów,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania