Opiekun w żłobku

Ocena ryzyka zawodowego Opiekun w żłobku, przedszkolu lub klubie dzicięcym

Obowiązki na stanowisku pracy

 • opieka nad dziećmi pozostawionymi w żłobku, przedszkolu lub klubie dziecięcym,
 • prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji swojej pracy.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów wyższych,
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Opiekunowie w żłobkach, przedszkolach lub klubach dziecięcych pracują głównie w przystosowanych do opieki na dziećmi salach. Zdarza się jednak, że pomieszczenia te są przez opiekunów wraz z dziećmi opuszczane, wyjścia na spacer, plac zabaw lub krótkie wycieczki. 

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska opiekun w żłobku wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, któremu pracodawca musi poddać wszystkich nowych pracowników, w ich pierwszym dniu pracy, w skład szkolenia wchodzi:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • po raz pierwszy to szkolenie pracodawca musi zorganizować pracownikom w okresie do roku czasu od chwili zatrudnienia,  
  • kolejne szkolenia okresowe muszą być organizowane w 5 letnich odstępach czasowych,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla opiekuna w żłobku, przedszkolu
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska opiekun w żłobu, przedszkolu
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, któremu musi zostać poddany pracownik, zanim zostanie dopuszczony do pracy. Zakres badań wstępnych określany jest na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę,
 • okresowe, którym należy poddawać pracownika w terminach wskazywanych przez lekarzy orzeczników we wcześniejszych orzeczeniach o zdolności do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Opiekunowie w żłobkach, przedszkolach lub klubach dziecięcych w swojej pracy będą zagrożeni w szczególności czynnikami: fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie,
  • upadek,
  • uderzenia o elementy stanowiska pracy,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami,
  • spadające z wysokości przedmioty
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • oparzenia.
 • chemiczne:
  • drażniące działanie preparatów i środków czystości,
  • alergiczne reakcje spowodowane kontaktem z niektórymi środkami chemicznymi np. klejami czy farbami.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

 

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania