Osoby samozatrudnione

Ocena ryzyka zawodowego Osoby samozatrudnione

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • praca z dokumentami,
 • zawieranie umów współpracy,
 • świadczenie usług na podstawie zawartych umów współpracy.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak formalnych wytycznych co do kwalifikacji:
   • posiadanie dodatkowych kursów lub uprawnień zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach regulujących wykonywaną działalność gospodarczą,
   • posiadanie uprawnień zgodnych z wytycznymi zleceniodawcy.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla osoby samozatrudnionej będzie każde miejsce wykonywania usług. Można tu więc wyodrębnić dwa główne środowiska pracy, stworzone przez osobę samozatrudnioną oraz środowisko pracy, stworzone osobie samozatrudnionej przez zleceniodawcę.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

W przypadku osób samozatrudnionych nie ma konieczności wykonywania pomiarów środowiska pracy.

BHP dla osób będących na samozatrudnieniu:

 • szkolenie wstępne BHP: osoby będące na samozatrudnieniu są zwolnione z obowiązku odbywania szkolenia wstępnego,
 •  szkolenie okresowe BHP: osoby samozatrudnione muszą posiadać szkolenie okresowe jeśli wymaga tego ich zleceniodawca,
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla osoby samozatrudnionej
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

 

Badania lekarskie

 • Osoby będące na samozatrudnieniu są zwolnione z obowiązkowego odbywania badań wstępnych oraz okresowych,
 • konieczne do zrealizowania będą badania wynikające z odrębnych przepisów regulujących daną działalność gospodarczą.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy:

Osoby samozatrudnione podczas wykonywania pracy narażone będą na szkodliwe działanie spowodowane czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek z wysokości,
  • uderzenia spadającymi przedmiotami,
  • porażenie prądem,
  • zranienia powstałe w wyniku używania ostrych narzędzi,
  • pożar,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne.
 • chemiczne:
  • podrażnienia i reakcje alergiczne wywoływane używanymi w miejscu pracy preparatami i środkami chemicznymi.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne
 • organizacyjne

Dokumentacja do pobrania: