Pracodawca

Ocena ryzyka zawodowego Pracodawca

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • prowadzenie rekrutacji pracowników,
 • praca z dokumentami,
 • opracowywanie strategii działania przedsiębiorstwa,
 • nadzór nad pracownikami,
 • opracowywanie i wdrożenie norm BHP w firmie,
 • wykonywanie zadań służby BHP (tutaj jest konieczne spełnienie dodatkowych warunków).

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • brak wymagań formalnych co do poziomu wykształcenia,
  • możliwe wymagania formalne związane z prowadzoną działalnością rejestrowaną,
   • jeśli pracodawca samodzielnie wykonuje zadania służby BHP to musi posiadać odpowiednie szkolenie BHP,

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla pracodawcy może być zarówno biuro, jak i każde inne miejsce, w którym albo on, albo jego firma wykonują prace.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

W przypadku pracodawcy nie ma konieczności przeprowadzania pomiarów w środowisku pracy.

BHP dla stanowiska Pracodawca wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP – nie jest wymagane w przypadku pracodawców!
 • szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców, które należy odbyć:
  • po raz pierwszy w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika (pracodawcą nie jest osoba zatrudniająca pracowników na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło),
  • kolejne co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracodawcy
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka

 • ocena ryzyka zawodowego
   • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Pracodawca
    ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

 

BHP dla pracodawców chcących rozszerzyć swoje uprawnienia:

 • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców realizujących zadania służby BHP:
  • po raz pierwszy realizowane w chwili podjęcia się wykonywania zadań służby BHP, należy jedna spełnić jeden z poniższych warunków:
   • zadania tego może podjąć się pracodawca zatrudniający do 10 pracowników robotniczych lub,
   • zatrudniających do 50 pracowników, zakwalifikowanego do grupy działalności z nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się co 5 lat,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracodawcy wykonującego zadania służby BHP
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • kurs metodyka instruktarzu stanowiskowego:
  • szkolenie pozwalające przygotować się pracodawcy do prowadzenia instruktarzu stanowiskowego,
  • szkolenie ważne jest przez 5 lat
   • zamów kurs metodyki instruktażu stanowiskowego
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka

Badania lekarskie

 • pracodawcy są zwolnieni z konieczności odbywania badań wstępnych i okresowych,
 • może pojawić się konieczność odbycia badań lekarskich wynikająca z wykonywanej pracy np. odbycie badań dla kierowców.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pracodawcy w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane przez czynnik fizyczne, chemiczne, psychofizyczne:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży służbowych.
 • chemiczne:
   • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów chemicznych,
   • reakcje alergiczne spowodowane przez używaną w trakcie pracy chemikalia.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne
 • organizacyjne

Dokumentacja do pobrania