Pracownik biurowy

Ocena ryzyka zawodowego Pracownik administracyjno – biurowy

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe (delegacje),
 • praca z dokumentami.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

  • niezbędne kwalifikacje:
   • zgodnie z preferencjami pracodawcy może to być np.:
    • ukończenie szkoły średniej lub technikum,
    • ukończenie studiów wyższych,
    • posiadanie dodatkowych kursów lub szkoleń.

Środowisko pracy – opis

Pracownicy administracyjno- biurowi mogą swoją pracę wykonywać w zamkniętych pomieszczeniach (biura, sekretariaty itd.) lub w otwartych (recepcje, open space). Każdy z tych rodzajów powierzchni musi spełniać odpowiednie normy i wymagania techniczne.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2m²przypadających na każdego z pracowników,
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy pracownika administracyjno – biurowego powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska pracownik administracyjno – biurowy wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze należy zrealizować w ciągu roku od chwili zatrudnienia pracownika,
  • kolejne w przeciągu 6 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracownika administracyjno – biurowego
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik administracyjno – biurowy
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, realizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań wynika ze skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, niezbędne do zrealizowania w terminie wynikającym z wcześniejszego badania lekarskiego.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pracownicy administracyjno- biurowi w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
   • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów do czyszczenia,
   • tonery.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie kręgosłupa spowodowane długim siedzeniem,,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • odpowiednio regulowane krzesło,
  • okulary korekcyjne umożliwiające wygodniejszą pracę przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minutowa przerwa po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania