Pracownik służby BHP

Ocena ryzyka zawodowego Pracownik służby BHP

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • działania na rzecz poprawy BHP w zakładzie pracy,
 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP w zakładzie pracy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 • współpraca z właściwymi organami władzy oraz właściwymi organizacjami odpowiadającymi za BHP,
 • profilaktyka z zakresu BHP w zakładzie pracy,
 • prowadzenie akcji promujących właściwe postawy związane z BHP.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie technikum i uzyskanie tytułu technika BHP lub,
  • ukończenie studiów wyższych o tematyce związanej z BHP lub,
  • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu BHP,
   • posiadanie aktualnego szkolenia BHP dla pracowników służby BHP.

Środowisko pracy – opis

Pracownicy służby BHP w zdecydowanej większości swoje obowiązki będą wykonywać w biurach, gdzie będą używać różnego rodzaju sprzętów biurowych (komputery, drukarki, ksera itd.). Jednak z racji pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem norm i zasad BHP w zakładzie pracy to cały ten zakład będzie środowiskiem pracy. Środowiskiem tym również będzie sala wykładowa, w której prowadzone są różnego rodzaju kursy i szkolenia z dziedziny BHP.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • stanowisko biurowe pracy pracownika służby BHP powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska pracownik pracownik służby BHP wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które w dniu rozpoczęcia pracy musi odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik, szkolenie składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze szkolenie okresowe pracownicy realizują przed upływem roku od chwili zatrudnienia,
  • kolejne szkolenia okresowe pracownicy realizują w 5 letnich odstępach,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Pracownika służby BHP
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska pracownik służby BHP -bhp-owiec
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, które muszą być wykonane zanim pracownik rozpocznie pracę. Zakres szczegółowy badań jest określany na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
 • okresowe, które muszą być wykonane w terminie wskazanym przez lekarza we wcześniejszym orzeczeniu.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Pracownicy służby BHP w swojej pracy narażeni będą głównie na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenie spadającym z góry przedmiotem,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń biurowych,
  • hałas,
  • niedostateczne oświetlenie
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami.
 • chemiczne:
   • podrażnienia spowodowane użyciem środków i preparatów do czyszczenia,
   • reakcje alergiczne na chemikalia wytwarzane w zakładzie pracy (w zależności od profilu zakładu).
 • psychofizyczne:
  • obciążenia statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne
 • organizacyjne

Dokumentacja do pobrania