Ratownik medyczny

Ocena ryzyka zawodowego Ratownika medycznego

Obowiązki na stanowisku pracy

 • niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanach nagłego zagrożenia życia,
 • wykonywanie ratujących życie prostych zabiegów medycznych,
 • transport poszkodowanych,
 • prowadzenie akcji promujących udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne,
  • ukończenie liceum lub technikum o profilu ratownictwo medyczne,
  • posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu medycyny lub pielęgniarstwa i ukończenie studiów podyplomowych z zakresu medycyny ratunkowej, 
   • ukończenie specjalnych kursów wg wymagań pracodawcy np. kursu na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy dla ratowników medycznych są w większości szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Jednak z racji tego, że część z ratowników pracuje jako załogi pogotowia ich środowisko pracy będzie zmienne i zależne od miejsca wezwania, np. mogą to być domy chorych lub przestrzenie miejskie, na których doszło do zdarzeń w wyniku, których są osoby poszkodowane.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja)
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska ratownika medycznego wymagane działania:

 • szkolenie wstępne, któremu należy poddać pracownika w dzień rozpoczęcia przez niego pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe :
  • po raz pierwszy należy je odbyć w ciągu roku od chwili zatrudnienia,
  • kolejne w przeciągu 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla Ratownika medycznego 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska Ratownik medyczny
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne,muszą być zrealizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres przeprowadzonych badań jest określany na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę,
 • okresowe, należy zrealizować przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • w przypadku posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego dodatkowe badania sprawności psychotechnicznej.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Ratownicy medyczni w swojej pracy narażeni są narażone na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek na z niewielkiej wysokości,
  • upadek ze schodów,
  • uderzenia w elementy wyposażenia na stanowisku pracy,
  • uderzenia przez spadające przedmioty (szczególnie w pojeździe),
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami wyposażenia stanowiska pracy,
  • wypadki komunikacyjne,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • działanie promieniowania np. elektromagnetycznego lub jonizującego.
 • chemiczne:
  • działające żrąco preparaty i substancje chemiczne,
  • reakcje alergiczne na preparaty i środki odkażające.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenia dynamiczne,
  • obciążenia statyczne,
  • narażenie na agresję ze strony osób poszkodowanych, a także osób trzecich i zwierząt,
  • stres i przemęczenie.

 

Środki ochrony:

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania: