Rektor uczelni wyższej

Ocena ryzyka zawodowego Rektor uczelni wyższej

Obowiązki na stanowisku pracy

 • zarządzanie pracą uczelni,
 • nadzór nad pracą dydaktyczną i badawczą uczelni,
 • prowadzenie dokumentacji uczelnianej,
 • organizacja lub pełnienie funkcji reprezentacyjnych uczelni podczas konferencji i sympozjów,
 • reprezentacja uczelni w trakcie uroczystości państwowych,
 • rzetelne przekazywanie wiedzy studentom,
 • prowadzenie i uczestnictwo w pracach oraz projektach badawczych,
 • opracowywanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymaganiami programów nauczania.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów wyższych,
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
  • ukończenie przewodu doktoranckiego,
  • ukończenie przewodu habilitacyjnego,
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Rektorzy uczelni wyższych pracować będą głównie w biurach, salach zebrań lub salach wykładowych. Jedak ze względu na zajmowane stanowisko, pracy rektora towarzyszyć będzie konieczność odbywania podróży służbowych, ze względu na konieczność reprezentacji uczelni czy to na konferencja lub sympozjach naukowych, oraz w uroczystościach państwowych. W związku z prowadzoną równolegle działalnością badawczą środowiskiem pracy mogą być różnego rodzaju laboratoria.

Środowisko pracy – wymagania techniczne

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska rektor uczelni wyższej wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, jest szkoleniem do odbycia, którego zobligowany jest każdy pracownik, w chwili rozpoczynania pracy, obowiązkowo składa się ono z:
  • instruktarzu ogólnego,
  • instruktarzu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • szkolenie to, do którego odbycia zobligowany jest każdy pracownik przed upływem roku od chwili jego zatrudnienia,
  • do realizacji kolejnych tego typu szkoleń pracownicy są zobligowani w 5 letnich odstępach,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla rektora
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska rektor uczelni wyższej
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie:

 • wstępne, które musi odbyć każdy nowo przyjmowany do pracy pracownik, przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy. Zakres tych badań jest określony na podstawie skierowania wydanego pracownikowi przez  pracodawcę.
 • okresowe, które muszą być zrealizowane przez pracownika, przed upłynięciem terminu wskazanego przez lekarza we wcześniejszym orzeczeniu.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Rektorzy uczelni wyższych w swojej pracy będą głównie narażeni na zagrożenie spowodowane czynnikami: fizycznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • hałas,
  • poślizgnięcie się,
  • potknięcie się,
  • upadek,
  • upadek ze schodów,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • poparzenia gorącymi płynami,
  • zranienia i skaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami biurowymi (nożyczki itd.),
  • uderzenie o elementy wyposażenia stanowiska pracy,
  • pył,
  • negatywne oddziaływanie sprzętu komputerowego,
  • wypadki komunikacyjne podczas podróży i wyjazdów służbowych,
  • wypadki podczas prowadzenia prac naukowo-badawczych.

 

 • chemiczne
  • substancje i preparaty chemiczne używane podczas ćwiczeń lub laboratoriów,
  • reakcje alergiczne spowodowane używanymi środkami czystości,

 

 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • agresja ze strony studentów,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania