Urzędnik

Ocena ryzyka zawodowego Urzędnik

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • obsługa komputera,
 • obsługa petentów,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • obsługa korespondencji urzędu,
 • prowadzenie archiwum urzędu,
 • obsługa urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy itp.),
 • wyjazdy służbowe.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • wymagania formalne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność,
  • wyższe wykształcenie,
   • doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy.

Środowisko pracy – opis

Urzędnicy swoją pracę wykonują głównie w urzędach, zamkniętych pokojach biurowych lub otwartych salach obsługi petentów. W niektórych przypadkach konieczny może okazać się dojazd do filii zamiejscowej urzędu lub dojazd w konkretne miejsce i przeprowadzenie tam konkretnych działań np. kontrola przedsiębiorcy.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz
 • powierzchnia o wielkości co najmniej 2 m² dla każdego z pracowników biura,
 • temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18⁰C,
 • wilgotność na stanowisku biurowym wyposażonym w monitor ekranowy nie może być niższa niż 40%.
 • stanowisko pracy urzędnika powinno być wyposażone w:
  • krzesło zapewniające wygodne podparcie dla kręgosłupa oraz swobodne dotykanie przez pracownika nogami podłogi, jeśli nie jest to możliwe, to pracownika należy wyposażyć w podnóżek, krzesło musi mieć regulowane podłokietniki tak aby ręce pracownika były na równi z biurkiem, 
  • biurko, na tyle duże aby ustawiony na nim monitor znajdował się w odległości ok 60 cm od oczu pracownika,

BHP dla stanowiska urzędnik wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które musi pierwszego dnia pracy musi odbyć każdy nowy pracownik. Szkolenie wstępne składa się z:  
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pracownicy po raz pierwszy realizują szkolenie okresowe przed upływem roku od chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku,
  • po raz kolejny pracownicy realizują szkolenia okresowe w 6 letnich okresach czasowych,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla urzędnika
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
    szkolenie w angielskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska urzędnik
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, pracownicy muszą je zrealizować zanim rozpoczną pracę. Zakres przeprowadzanych badań określa lekarz na podstawie skierowania na badania wydanego pracownikowi przez pracodawcę,
 • okresowe badania lekarskie realizują pracownicy przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia o braku przeciwwskazań medycznych do pracy.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Urzędnicy podczas wykonywania swojej codziennej pracy będą zagrożeni negatywnym oddziaływaniem czynników: fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie się,
  • upadek,
  • skaleczenia lub zranienia powstałe podczas używania ostrych narzędzi (np. nożyczek),
  • uderzenie w nieruchome elementy środowiska pracy,
  • uderzenie spadającymi przedmiotami,
  • zła jakość oświetlenia w miejscu pracy,
  • hałas,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • szkodliwe działanie monitorów ekranowych,
  • oparzenia gorącymi płynami,
  • wypadki komunikacyjne.
 • chemiczne:
  • podrażnienia wywołane substancjami chemicznymi,
  • reakcje alergiczne spowodowane przez różnego rodzaju chemikalia.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy.
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • agresja ze strony petentów,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne:
  • możliwość odpowiedniej regulacji krzesła,
  • wyposażenie w okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym,
 • organizacyjne:
  • 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

Dokumentacja do pobrania