Weterynarz

Ocena ryzyka zawodowego Weterynarz

Obowiązki na stanowisku pracy

 • opieka zdrowotna nad zwierzętami,
 • wykonywanie zabiegów weterynaryjnych,
 • propagowanie profilaktyki zdrowotnej zwierząt.

Wymagania dla kandydata na stanowisku pracy:

 • niezbędne kwalifikacje:
  • ukończenie studiów o profilu weterynaria
   • ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.

Środowisko pracy – opis

Środowiskiem pracy lekarza weterynarii jest przede wszystkim gabinet weterynaryjny. Jednak w przypadku weterynarzy sprawujących opiekę nad zwierzętami gospodarskimi często są oni zmuszeni dojeżdżać do klientów i tam świadczyć swoje usługi.

Środowisko pracy – wymagania techniczne:

 • natężenie oświetlenia na stanowisku pracy:
  • 500 lx wg normy PN-EN 123464,
  • pomiary natężenia oświetlenia należy przeprowadzać  raz na 5 lat lub po zmianach w otoczeniu pracy ( np remont, modernizacja),
   • zamów pomiar teraz, zyskaj spokój i bezpieczeństwo
    pomiary natężenia oświetlenia zamów usługę
 • bezpieczeństwo elektryczne – pomiary elektryczne:
  • czasookres pomiarów raz na 5 lat w pomieszczeniach suchych,
  • czasookres pomiarów raz do roku w pomieszczeniach wilgotnych,
   • zamów pomiar teraz
    pomiary elektryczne zamów teraz

BHP dla stanowiska weterynarz wymagane działania:

 • szkolenie wstępne BHP, które należy zrealizować w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, szkolenie to składa się z:
  • instruktażu ogólnego,
  • instruktażu stanowiskowego,
   • zamów szkolenie wstępne BHP online bezpośrednio na naszej platformie:
    szkolenie wstępne dodaj do koszyka
 •  szkolenie okresowe BHP:
  • pierwsze takie szkolenie pracownik musi odbyć w ciągu roku od chwili zatrudnienia,
  • kolejne szkolenie okresowe należy zrealizować w terminie 5 lat od poprzedniego szkolenia,
   • zamów szkolenie okresowe BHP online dla weterynarzy 
    szkolenie w polskiej wersji językowej - dodaj do koszyka
 • ocena ryzyka zawodowego
  • zamów ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska weterynarz
   ocena ryzyka zawodowego zamów teraz

Badania lekarskie

 • wstępne, niezbędne do zrealizowania przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zakres tych badań wynika pracodawca określa w skierowaniu,
 • okresowe, niezbędne do zrealizowania w terminie wynikającym z wcześniejszego badania lekarskiego,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy

Weterynarze  w swojej pracy narażeni będą na zagrożenia spowodowane w szczególności czynnikami: fizycznymi, biologicznymi, chemicznymi, psychofizycznymi:

 • fizyczne:
  • potknięcie się,
  • poślizgnięcie,
  • upadek,
  • uderzenia o elementy stanowiska pracy,
  • skaleczenia i zranienia powstałe w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami,
  • wypadek komunikacyjny podczas dojazdu do i od klienta,
  • porażenie prądem,
  • pożar,
  • pogryzienia, podrapania i inne urazy i kontuzje powstałe w wyniku agresywnego zachowania się zwierząt,
  • oddziaływanie promieniowania np. elektromagnetycznego lub jonizującego.
 • chemiczne:
  • drażniące działanie preparatów i środków odkażających i dezynfekujących,
  • alergiczne reakcje spowodowane kontaktem z niektórymi środkami chemicznymi np. lekami.
 • biologiczne:
  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
 • psychofizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenia dynamiczne,
  • agresja ze strony zwierząt,
  • stres i przemęczenie.

Środki ochrony

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Dokumentacja do pobrania