POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin korzystania z serwisu bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl , zwanego dalej „Regulamin”, określającym zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod ww. adresem internetowym, zwanego dalej „Serwis”;
 • Udostępniającym dostęp do Serwisu jest Luxcontrol Polska, z siedzibą w Pile przy ulicy Chojnickiej 5/8, w Pile, , NIP: 764-143-94-89, adres e-mail: biuro@luxcontrol.pl ,zwanego w dalszej części Usługodawcą;
 • Regulamin określa warunki i tryb udostępnienia Serwisu, osobom kupującym do niego dostęp, zwanym dalej “Użytkownikiem”;
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

I. POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej, której umożliwiamy dostęp do Usługi oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 2. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu przez Użytkownika do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 4. Konto – zbiór zasobów w Serwisie www.bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl, przypisanych jednemu konkretnemu użytkownikowi;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bhponline.pl;
 6. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;

II. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi ( „Usługi”) polegające na:
  a)  zapewnieniu poprzez Serwis bhponline.pl dostępu online do Usług szkoleniowych Serwisu. Użytkownikowi udostępniane są szkolenia na temat wybrany z oferty Usługodawcy,
  b) usługi są płatne. Dostęp do Usług przysługuje wyłącznie Użytkownikom, którzy wykupili dostęp do tej Usługi lub, którym uprawniony Użytkownik przydzielił taki dostęp. Uprawniony Użytkownik, to Użytkownik posiadający dostęp do zasobów Serwis poprzez zarejestrowane Konto.
 • Do możliwości pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownik musi posiadać zarejestrowane konto:
  a) rejestracja w Serwisie bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w prawidłowy sposób oraz w niezbędnym zakresie,
  b) żeby dokonać prawidło rejestracji Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia Konta,
  c) żeby móc korzystać z Serwisu Użytkownik musi się do niego zalogować przy użyciu stworzonego w procesie rejestracji Loginu i Hasła.
 • Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, stanowią informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Adres poczty elektronicznej podany w Serwisie dla jego Użytkowników i służący do przesyłania zapytań, wiadomości i zamówień to: biuro@bhponline.pl.
 • Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Serwisu to: biuro@bhponline.pl.
 • Usługodawca na mocy art. 12e ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzeniem przepisu wprowadza do oferty szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które dostępne będzie w ofercie do czasu odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

III. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu,
  2. Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy,
  3. Zasoby wewnętrzne Serwisu udostępniane są na kontach, rejestrowanych automatycznie podczas składania zamówień na szkolenia,
  4. W celu korzystania z Usług, Użytkownik na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzenia elektronicznego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer), oraz konta poczty e-mail,
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a)    Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.
  c)     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Serwisu w przypadku, gdy urządzenie Użytkownika nie spełnia, któregoś z powyższych parametrów,
 1. Usługodawca może dokonać przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w celu zabezpieczenia danych, dokonywania napraw, ulepszeń i zmian,
 2. Usługodawca powiadomi Użytkowników o planowanej przerwie technicznej zamieszczając stosowny komunikat w Serwisie www.bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl, chyba że przerwa w funkcjonowaniu nastąpi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przerwę w funkcjonowaniu Serwisu spowodowaną przerwą techniczną,
 4. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest płatne według cennika usług zamieszczonego w Serwisie, w zakładce „Cennik” ,
 5. Dostęp do usług stanie się aktywny po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

  IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy,
 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl w celu niezgodnym z prawem lub z Regulaminem, a w szczególności:
  1. dla realizacji jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów,
  2. w sposób, który można uznać za spamowanie,
  3. próby włamywanie się do serwisu, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci na naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa i uwierzytelniania,
  4. działania, które prowadzą do celowego przeciążenia Serwisu,
  5. publikowanie treści, do których Użytkownik nie ma praw lub naruszających prawa osób trzecich,
  6. publikowania treści nieprawdziwych i niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi lub przepisami prawa, takimi jak np.: pomówienia, treści obraźliwe, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, zawierające wirusy lub linki prowadzące do wirusów, itd.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt 1 i 2  lub dopuszcza się działań opisanych w  pkt 3, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści, a wobec Użytkownika, który się tych działań dopuścił, wyciągnięcia konsekwencji, również na drodze cywilno- prawnej.
 • Użytkownikom Serwisu kategorycznie zabrania się jakichkolwiek prób ingerencji w integralność serwisu, kopiowania lub powielania jego treści, grafik etc.
 • Użytkownicy mają prawo udostępniać hiperłącza do Serwisu tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień z punktów 4 lub 5 Usługodawca wyciągnie wobec nich konsekwencje wskazane w Prawach autorskich.
 • Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania szkolenia, o którym mowa w dziale II ppkt 7. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Szkolenia niewykorzystane do dnia, o którym mowa powyżej tracą ważność.

V. DANE OSOBOWE I COOKIES

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji lub zamówienia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub procedurze składania zamówienia w celu ich realizacji i obsługi. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu rejestracji lub zamówienia usługi.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji umowy na świadczenie usługi szkoleniowej.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych określają regulacje prawne, takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 5. W trakcie logowania Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Usługodawcę. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 7. Serwisu www.bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl wykorzystuje Cookies oraz Google Analytics.
 8. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Serwisu www.bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl.
 9. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie obsłudze Serwisowi www.bhponline.pl i www.kursy.bhponline.pl
 10. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies.
 11. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 12. Wszelkie dane przekazane przez Użytkownika uzyskują status informacji poufnej i podlegają przetwarzaniu w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, Panem Krzysztofem Trześniewski, dostępnym pod numerem telefonu: 502-931-844 lub adresem e-mail iod@luxcontrol.pl.

VI. ZAWIERANIE , ROZWIĄZYWANIE LUB ZAWIESZENIE UMOWY

 1. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania drogą elektroniczną, zadeklarowania chęci zakupu bądź zamówienia przez formularz zakupowy szkoleń i/lub usług opisanych w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości/zamówienia w sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem w najbliższym dniu roboczym, jednak nie później niż po upływie 72 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 3. Przesłanie wiadomości/zamówienia na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsamy z oświadczeniem pisemnym.
 4. Użytkownik, nawet po dokonaniu zamówienia określonych szkoleń i/lub usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą.
 5. Usługodawca może odmówić przerwania transakcji w przypadku, gdy Użytkownik kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji.
 6. Usługodawca, po przyjęciu zamówienia na kształcenie online i skontaktowaniu się z Użytkownikiem, zobowiązuje się do udostępnienia na platformie e-learningowej kompletu materiałów niezbędnych do odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.
 7. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należy podkreślić, że jest to  termin minimalny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, który nie może być ograniczony ani wyłączony.
 8. Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych Umowa zostanie rozwiązana niezwłocznie po cofnięciu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych.
 9. Kupującemu – Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku szkolenia niewykorzystanego w terminie, o którym mowa w dziale IV ppkt 8.
 10. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zwrotu tylko i wyłącznie kosztów, za niewykorzystane przez Użytkownika moduły szkoleniowe, po wypowiedzeniu przez niego umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach:
  a. przed dostępem do szkolenia online,
  b. po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ale przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  c. za usługi świadczone drogą elektroniczną – przed wysłaniem sporządzonych na zamówienie dokumentów.
 12.  Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 14.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który nie wywiązał się w umownym terminie z obowiązku dokonania płatności. Dostęp ten zostanie przywrócony niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od chwili zaksięgowania.

 VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 • Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • Usługodawca zobowiązuje się do nie przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.
 • Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 IX. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest generowane automatycznie po zaliczeniu egzaminu kończącego szkolenie.
 • Zaświadczenie można pobrać samodzielnie z przypisanego Użytkownikowi Konta lub zamówić jego papierową wersję.
 • W przypadku zamówienia papierowej wersji zaświadczenia Użytkownik ponosi koszt jego wysyłki.
 • Wysyłki przy pośrednictwem Poczty Polskiej realizowane są 2 razy w tygodniu, we wtorki i piątki.

X. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@bhponline.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą podlegały rozpatrywaniu.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania żądania.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących Konsumentami ograniczona jest do wysokości ceny usługi oraz nie obejmuje utraconych korzyści.
  2.  W przypadku nie uznania reklamacji przez Usługodawcę Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Usługodawca wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Inspekcja Handlowa w Pile.
 • Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Usługodawca oznajmia, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Wszelkie naruszenie praw z tym związanych podlegać będzie ściganiu zgodnie z postanowieniami Praw autorskich.
 2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na Serwisie, w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla umów na świadczenie usług zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji bądź odmowy akceptacji, przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

XII. PŁATNOŚCI Operator kart płatniczych: Blue Media S.A.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

XIII. PŁATNOŚCI Operator kart płatniczych: PayPro SA

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Regulaminy & Klauzule