Inżynieryjno Techniczni - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

4 . W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

5 . Pyły przemysłowe to czynnik:

6 . Pracę na wysokości czyli powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi zaliczamy do prac:

7 . Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do:

8 . Co oznacza oznakowanie CE na maszynie?

9 . Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom:

10 . Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza, przy nawiewie na wysokości 3 m od poziomu podłogi, nie powinna przekraczać: