Nauczyciel i Opiekun w Żłobku i Przedszkolu - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

3 . Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia szkolne powinna wynosić co najmniej:

4 . Do czynników psychofizycznych środowiska pracy zaliczamy:

5 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez kobiety, przy pracy stałej wynosi:

6 . Jeśli kobieta karmiąca dziecko piersią pracuje 8 godzin dziennie, ma prawo do:

7 . Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

8 . Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu to:

9 . Kto jest obowiązany stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

10 . Dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, co najmniej: