Pracodawca i Kadra Kierownicza - Test próbny BHP online - pytania i odpowiedzi do egzaminu

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

4 . Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:

5 . Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:

6 . Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do nieprzerwanego odpoczynku w ilości:

7 . Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:

8 . Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:

9 . Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcje bezpiecznej obsługi?

10 . Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektor pracy może ukarać pracodawcę: